USMERNENIE

Pokyny upravujúce podmienky základnej školy a školského klubu detí po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19. Prevádzka školského klubu detí pri ZŠ Postupimská 37 Podmienky na…

Čítaj viac

Moderná IŽK

Moderná IŽK – pokyny pre zákonného zástupcu alebo žiaka Moderná internetová žiacka knižka predstavuje moderný nástroj, ktorý sprostredkúva rodičom informácie o prospechu jeho detí a…

Čítaj viac

OZNAM – telocvičňa

V zmysle príkazu primátora mesta Košice č. 1/2020 zo dňa 09.03.2020 na vykonanie hygienicko – protiepidemických opatrení, v súvislosti s opatreniami na zabránenie šírenia respiračného ochorenia vyvolaného koronavírusom…

Čítaj viac

Usmernenie COVID-19

Opatrenia na zamedzenie šírenia prenosných ochorení Na základe odporúčaní MŠVVaŠ SR, Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Košiciach, Magistrátu mesta Košice a Oddelenia školstva v Košiciach riaditeľstvo Základnej školy,…

Čítaj viac

Zrušenie podujatí

V súvislosti s usmernením MŠVVaŠ SR k šíreniu koronavírusu a s opatreniami, ktoré vydal Magistrát mesta Košice rušíme nasledujúce podujatia organizované našou školou: 11. marec – Deň otvorených dverí…

Čítaj viac

Ples v opere

Ples v opere v spolupráci so ZŠ Postupimská! Na prvý pohľad nespojiteľné, ale pravdivé. Ako jediná škola v Košiciach sme súčasťou projektu škola Inkluzionistov. A tento projekt je…

Čítaj viac

Pomoc Prešovu

Výťažok z dobrovoľného vstupného z vianočnej akadémie vložila naša pani zástupkyňa Grúsová na transparentný účet mesta Prešov. Podarilo sa nám vyzbierať 155 €. Ďakujeme všetkým,…

Čítaj viac