Otvorenie školského roka

Slávnostné otvorenie školského roka 2020/2021

sa uskutoční 2. septembra 2020


7.45 – 8.00 – príchod žiakov II. – IX. ročníka do školy cez vchod ŠKD

8.00 – príchod žiakov I. ročníka cez vchod ŠKD, kde ich budú čakať pani učiteľky


PROGRAM pre I. ročník:

8.10 – slávnostné otvorenie školského roka na školskom dvore (v prípade nepriaznivého počasia prostredníctvom školského rozhlasu v kmeňových triedach)

8.30 – stretnutie a zoznámenie sa s pani učiteľkou a pani vychovávateľkou v kmeňových triedach

Zákonní zástupcovia musia pri vstupe do budovy školy použiť ochranné rúška. Pre žiakov I. ročníka rúško v triede nie je povinné, len odporúčané. V ostatných vnútorných priestoroch školy je nosenie rúška pre žiakov povinné.

Pri príchode rodič odovzdá triednej učiteľke Zdravotný dotazník a Vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa o bezinfekčnosti – tlačivá v prílohe.


PROGRAM pre II. až IX. ročník:

8.00 – slávnostné otvorenie školského roka prostredníctvom školského rozhlasu v kmeňových triedach

9.00 – triednická hodina s triednymi učiteľmi

9.30 – ukončenie slávnostného otvorenia školského roka a odchod žiakov domov

Vstup pre zákonných zástupcov žiakov do budovy školy nie je povolený. Pre žiakov II. – IV. ročníka rúško v triede nie je povinné, len odporúčané. V ostatných vnútorných priestoroch školy je nosenie rúška povinné. Žiaci V. – IX. ročníka sú povinní nosiť rúško v triede aj v ostatných vnútorných priestoroch školy.

Každý žiak pri prvom nástupe do školy odovzdá svojej triednej učiteľke vyplnený a podpísaný Zdravotný dotazník a Vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa o bezinfekčnosti – tlačivá v prílohe.


Stravovanie v školskej jedálni a činnosť ŠKD sa začína 3. septembra 2020.

Prihlásenie žiakov na stravu
Prihlásiť Vaše dieťa na obedy v ŠJ môžete prostredníctvom Prihlášky na stravovanie – tlačivo v prílohe. Vypísaný a podpísaný zápisný lístok žiaci odovzdajú triednym učiteľom najneskôr 2.9.2020.

Rodičia, ktorí nemajú možnosť stiahnuť si potrebné dokumenty zo stránky školy, môžu tak urobiť osobným prevzatím tlačiva dňa 31.8.2020 vo vestibule školy v čase od  8.00 – 17.00.

Tešíme sa na Vás!Tlačivá – prílohy

Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa
odovzdať pri prvom nástupe dieťaťa do školy


Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti
odovzdať pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do základnej školy v trvaní viac ako 3 dni


Prihláška na stravovanie  
odovzdať triednemu učiteľovi