Apple Day

piatok 15. októbra sme si v triede pripravili DEŇ JABLKA. Na hodine slovenského jazyka sme pracovali s príbehom "Pod jabloňou" . Príbeh sme pozorne počúvali…

Čítaj viac

ZBIERKA RÚŠOK

Počul/a si už o ŽŠR na na našej škole? Určite áno. Sú to Vaši reprezentanti, ktorých ste si slobodne zvolili.A keďže sa naši zástupcovia starajú…

Čítaj viac

INKLUZÍVNY TÍM

Mgr. Peter Gábor – školský špeciálny pedagóg Mgr. Kristína Kmecová – školský psychológ Mgr. Veronika Konečná – školský sociálny pedagóg Bc. Zuzana Borovská – asistent…

Čítaj viac

ZBER PAPIERA

Riaditeľstvo ZŠ Postupimská 37,  Košice týmto vyhlasuje v spolupráci so spoločnosťou KOSIT A.s. Košice ZBER PAPIERA  Termín zberu je 12. - 14.10.2021 Papier, najlepšie zviazaný…

Čítaj viac

SLÁVIK SLOVENSKA 2021

Dňa 30.9. 2021 /štvrtok/ sa na 6. vyučovacej hodine v kultúrnej miestnosti našej školy uskutoční školské kolo speváckej súťaže Slávik Slovenska 2021. Tešíme sa na vás.…

Čítaj viac

Jesenné hry v prírode

Dňa 13.9.2021 sa pre 1. - 4. ročník uskutočnili JESENNÉ HRY V PRÍRODE, prostredníctvom ktorých sme si zlepšovali úroveň pohybových schopností a špeciálnych zručností, upevňovali…

Čítaj viac

Stravovanie od 6.9.2021

Vážení rodičia, ako sme avízovali už včera, z prevádzkových dôvodov bude obmedzený výdaj stravy v školskej jedálni len pre deti, ktoré navštevujú školský klub detí - ŠKD. Táto situácia…

Čítaj viac

FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ

Dňa 23.6.2021 sa v triedach 1.stupňa na prvej a druhej vyučovacej hodine osvojovali a prehlbovali vedomosti z prierezovej témy Finančná gramotnosť. Žiaci prostredníctvom slova, praktických…

Čítaj viac

Deň mlieka

Medzinárodný deň mlieka sa oslavuje od 1957 pod záštitou Medzinárodnej mliekarskej federácie. Tento rok sa oslavoval 18.5. Tento svetový deň nám pripomína význam konzumácie mlieka…

Čítaj viac

FOLKFEST POSTUPIMSKÁ

Milí rodičia, priatelia, kolegovia, žiaci, šk. r. 2020/21 je rokom dištančnej výučby. Žiaci sú unavení zo sedenia doma, z práce na počítači, sú izolovaní, chýbajú im…

Čítaj viac

Svadba v 1.A ?

Nezvyčajný ,, svadobný" deň zažili žiaci 1.A triedy. Ich spolužiaci Daniela a Daniel na hodine čítania si povedali svoje ,, áno". Samozrejme poobede nesmela chýbať…

Čítaj viac

Stromy očami detí

Stromy očami detí v umeleckom prevedení na výtvarnej výchove. Stromy, lesy, naše druhé pľúca.Ochraňujeme, opatrujeme, vysádzame, kreslíme... ?   [ngg src="galleries" ids="158" display="basic_thumbnail"]

Čítaj viac

Pôstna zbierka

Aj tento rok sme chceli pomôcť ľuďom, ktorí to najviac potrebujú. Počas Veľkého pôstu sa naša ZŠ Postupimská rozhodla, že urobí zbierku pre Gréckokatolícku charitu…

Čítaj viac

Deň učiteľov

Učiteľ - taká krehká láska v ľudskom balení...S nádejou... Každý deň vstávam s tým,že svet sa snáď pozmení...Že ľudské mláďa spod jeho dlanízabudne na to, že vie…

Čítaj viac

MATEMATICKÁ PYTAGORIÁDA

Napriek nepriaznivým podmienkam pokračujeme v rozvíjaní talentov a záujmov našich žiakov. Mladí matematici si zmerali svoje sily v triednych kolách a tí najúspešnejší z nich reprezentovali svoje triedy v školskom kole.…

Čítaj viac

VIANOČNÝ DAR

Pred Vianocami, viac ako inokedy, myslia ľudia na tých druhých a obdarovávajú ich.  Nie všetky deti majú toľko šťastia ako my, preto žiaci 5.A, 6.A a 8.A…

Čítaj viac

Riaditeľské voľno

Vo štvrtok 3. decembra 2020 bude v našej škole odstávka studenej vody z dôvodu poruchy na vodovodnom potrubí.   Žiaci 5. – 9. ročníka pokračujú v dištančnom vyučovaní…

Čítaj viac

Jesenné prázdniny

Jesenné prázdniny na základe Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR        zo dňa 23. októbra 2020, č. 2020/17949:1-A1810 budú jesenné prázdniny…

Čítaj viac

Voľné pracovné miesto

  Do nášho tímu hľadáme kolegu/kolegyňu na pozíciu: učiteľ/ka pre primárne vzdelávanie s osvedčením vyučovať anglický jazyk Aktuálne informácie o voľnom pracovnom mieste nájdete v…

Čítaj viac

Biela Pastelka

      Prečo má zbierka názov Biela pastelka? Biela pastelka je symbolom neviditeľných línií, symbolom sveta nevidiacich, príležitosťou prejaviť ľudskú ušľachtilosť a solidaritu. Pomáha hľadať…

Čítaj viac

Príchody žiakov

PRÍCHOD ŽIAKOV DO ŠKOLY V ČASE OD 4.9.-14.9.2020 Do pozornosti rodičov dávame organizované príchody žiakov do budovy školy cez samostatné vchody (hlavný vchod a vchod…

Čítaj viac

Usmernenie

Pokyny upravujúce podmienky základnej školy a školského klubu detí po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19. Prevádzka školského klubu detí pri ZŠ Postupimská 37 Podmienky na…

Čítaj viac

Školské potreby

Školské potreby pre všetky ročníky našej školy v novom školskom roku 2020/2021. Školské potreby pre 1. ročník --> -TU- Školské potreby pre 2. ročník -->…

Čítaj viac

Triedny aktív – prváci

Pozvánka na triedny aktív Milí rodičia, riaditeľstvo ZŠ Postupimská 37 Vás pozýva na prvý rodičovský aktív rodičov/zákonných zástupcov budúcich prváčikov, ktorý sa uskutoční dňa 26.8.2020 (v…

Čítaj viac

Voľné pracovné miesto

VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTA PRACOVNÉ MIESTA UŽ BOLI OBSADENÉ Do nášho tímu hľadáme učiteľ/ka pre sekundárne vzdelávanie s aprobáciou matematika pedagogický asistent Aktuálne info o voľnom pracovnom…

Čítaj viac

Voľné pracovné miesto

VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTAPRACOVNÉ MIESTA UŽ BOLI OBSADENÉDo nášho tímu hľadáme učiteľ/ka pre sekundárne vzdelávanie s aprobáciou matematika učiteľ/ka pre sekundárne vzdelávanie s aprobáciou telesná a…

Čítaj viac

Voľné pracovné miesta

VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTA PRACOVNÉ MIESTA UŽ BOLI OBSADENÉDo nášho tímu hľadáme učiteľ/ka pre primárne vzdelávanie učiteľ/ka pre sekundárne vzdelávanie s aprobáciou nemecký jazyk – hudobná…

Čítaj viac

Záverečné hodnotenie žiakov

Rozhodnutie – Záverečné hodnotenie žiakov v čase mimoriadnej situácie Riaditeľka Základnej školy, Postupimská 37 v Košiciach vydáva rozhodnutie o záverečnom hodnotení žiakov základnej školy v čase mimoriadnej situácie spôsobenej…

Čítaj viac

Inkluzívna linka podpory

PRAVIDLÁ ONLINE SPOLUPRÁCE  online odborné intervencie / hodiny/ konzultácie je potrebné si vopred dohodnúť (týždenne, minimálne deň vopred) v trvaní 20 minút, online odborné intervencie…

Čítaj viac

Domáce násilie

Momentálna situácia nie je jednoduchá. Obzvlášť chceme upozorniť na domáce násilie, ktoré v dôsledku izolácie narastá v mnohých domácnostiach. Nárast telefonátov na linky pomoci je za…

Čítaj viac

Príspevok rodičov

Príspevky rodičov na činnosť MŠ, ŠKD a CVČ Mesto Košice ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení v súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR a v súlade s rozhodnutím…

Čítaj viac

Denný plán

  V mene našej školy sa Vám prihovárame so želaním skorého návratu do bežného života. Áno, túto situáciu nikto z nás nemohol predpokladať a ani…

Čítaj viac

Moderná IŽK

Moderná IŽK – pokyny pre zákonného zástupcu alebo žiaka Moderná internetová žiacka knižka predstavuje moderný nástroj, ktorý sprostredkúva rodičom informácie o prospechu jeho detí a…

Čítaj viac

Usmernenie

Vážení rodičia, milí žiaci, ako už isto všetci viete, zmenila sa nám dočasne forma vyučovania z prezenčnej na dištančnú formu (elektronická, telefonická). Nie je to…

Čítaj viac

Odporúčanie – CPPPaP

Odporúčanie ako zvládnuť aktuálnu situáciu so šírením nákazy COVID-19 vypracovala naša pridelená školská psychologička Mgr. Katarína Kozáková z centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Zuzkinom…

Čítaj viac

OZNAM – telocvičňa

V zmysle príkazu primátora mesta Košice č. 1/2020 zo dňa 09.03.2020 na vykonanie hygienicko – protiepidemických opatrení, v súvislosti s opatreniami na zabránenie šírenia respiračného ochorenia vyvolaného koronavírusom…

Čítaj viac

Usmernenie COVID-19

Opatrenia na zamedzenie šírenia prenosných ochorení Na základe odporúčaní MŠVVaŠ SR, Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Košiciach, Magistrátu mesta Košice a Oddelenia školstva v Košiciach riaditeľstvo Základnej školy,…

Čítaj viac

Zrušenie podujatí

V súvislosti s usmernením MŠVVaŠ SR k šíreniu koronavírusu a s opatreniami, ktoré vydal Magistrát mesta Košice rušíme nasledujúce podujatia organizované našou školou: 11. marec – Deň otvorených dverí…

Čítaj viac

Ples v opere

Ples v opere v spolupráci so ZŠ Postupimská! Na prvý pohľad nespojiteľné, ale pravdivé. Ako jediná škola v Košiciach sme súčasťou projektu škola Inkluzionistov. A tento projekt je…

Čítaj viac

Súťaž Žihadielko

Aj my podporujeme našu Mestskú časť Košice - Dargovských hrdinov v súťaží LIDL o nové detské ihrisko Žihadielko. ?? Pomôžme nášmu sídlisku získať nové detské…

Čítaj viac

Pomoc Prešovu

Výťažok z dobrovoľného vstupného z vianočnej akadémie vložila naša pani zástupkyňa Grúsová na transparentný účet mesta Prešov. Podarilo sa nám vyzbierať 155 €. Ďakujeme všetkým,…

Čítaj viac

Voľné pracovné miesto

VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTODo nášho tímu hľadáme "školského špeciálneho pedagóga". Aktuálne info o voľnom pracovnom mieste nájdete v sekcii dokumenty -> pracovné ponuky. PRACOVNÉ MIESTO BOLO ÚSPEŠNE…

Čítaj viac