FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ

Dňa 23.6.2021 sa v triedach 1.stupňa na prvej a druhej vyučovacej hodine osvojovali a prehlbovali vedomosti z prierezovej témy Finančná gramotnosť. Žiaci prostredníctvom slova, praktických a  výtvarných prác , hraním scénok, sledovaním videa poznávali hodnotu peňazí, uvedomovali si osobné a rodinné potreby, identifikovali zdroje osobných príjmov, triedili výdavky a príjmy na domácnosť, diskutovali, čo je sporenie, opísali svoju predstavu o tom, ako človek môže sporiť, oboznámili sa s pojmom riziko. Dúfame, že tieto poznatky budú základom pre budovanie schopnosti finančne zabezpečiť seba a svoju domácnosť.