Usmernenie

Pokyny upravujúce podmienky základnej školy a školského klubu detí po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19.

Prevádzka školského klubu detí pri ZŠ Postupimská 37

Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov
základnej školy pre školský rok 2020/2021
v čase od 01.10.2020

Riaditeľstvo školy vydáva nasledujúce pokyny upravujúce podmienky základnej školy a školského klubu detí po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19.

 

Výchovno – vzdelávací proces prebieha v nezmenenej forme a podľa rozvrhu. Výučba predmetov, ktoré si vyžadujú delenie na skupiny, bude prebiehať v skupinách. Používanie rúšok je v interiéri školy pre žiakov 2. stupňa, pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a nepedagogických zamestnancov povinné. Pre žiakov 1. stupňa sú rúška v triede odporúčané, v ostatných vnútorných priestoroch školy povinné. Opatrenia školy kvôli prevencii nákazy COVID-19 sú založené na princípe ROR – Rúško, Odstup, Ruky. Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľkou školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby.

 

Zákonný zástupca

 • Dodržiava pokyny riaditeľky školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky základnej školy a školského klubu detí na školský rok 2020/2021.
 • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy resp. školského klubu detí (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).
 • Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.
 • Predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. Pri prerušení viac ako 5 pracovných (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) dní z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný. V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľku školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény základnej škole, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.
 • Ak ide o ospravedlnenie neprítomnosti dieťaťa alebo žiaka počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19, lehota podľa § 144 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. sa predlžuje z 3 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní na 5 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní.

 

 

Žiak

 • Pri ceste do školy sa žiaci riadia aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ. Sprevádzajúce osoby sa vo vnútorných priestoroch školy nepohybujú. Odporúčame minimalizovanie zhromažďovania osôb pred základnou školou.
 • Žiak má v taške rezervné rúško (pre prípad znečistenia svojho používaného rúška).
 • Žiak si pri vstupe do budovy školy dezinfikuje ruky.
 • Žiak si pravidelne podľa potreby umýva ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami.
 • Žiak sa počas prestávky zdržuje vo svojej triede, v ktorej sa vykonáva priame vetranie.
 • Žiak 1. stupňa povinne nosí rúško v ostatných vnútorných priestoroch školy okrem svojej triedy – v triede platí odporúčanie.
 • Žiak 2. stupňa povinne nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy vrátane svojej triedy.

 

Škola

 • Základná škola zabezpečí dezinfekciu rúk všetkých osôb pri vstupe do budovy, a to dezinfekčným prostriedkom umiestneným vo vestibule školy. Pri vstupe žiakov do základnej školy je zriadený ranný filter.
 • Škola pre účely izolácie žiaka, u ktorého sa vyskytnú príznaky ochorenia COVID-19, prípadne iného prenosného ochorenia počas vyučovania, vyčlení priestor – izolačnú miestnosť. Po opustení miestnosti žiakom je dôkladne vydezinfikovaná (podľa usmernenia Úradu verejného zdravotníctva) a vyvetraná.
 • V miestnosti, v ktorej sa zdržuje trieda, je zabezpečené časté a intenzívne priame vetranie.
 • Prestávky medzi hodinami žiaci trávia v danej triede pri priamom vetraní s cieľom eliminovať prechádzanie sa po chodbách.
 • Zamestnanci školy opakovane upozorňujú žiakov na dodržiavanie hygienických pravidiel pri kašľaní a kýchaní.
 • Toalety a triedy sú vybavené mydlom v dávkovači a jednorazovými papierovými utierkami (obrúskami) pre bezpečné osušenie rúk.
 • Upratovanie a dezinfekcia toaliet prebieha minimálne dvakrát denne a podľa potreby.
 • Dezinfekcia dotykových plôch, ostatných povrchov alebo predmetov sa vykonáva minimálne dvakrát denne a podľa potreby (napr. kľučky dverí).
 • Dôkladné čistenie všetkých miestností, v ktorých sa žiaci, pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci a ďalší zamestnanci školy nachádzajú, sa vykonáva najmenej raz denne.
 • Pri vstupe cudzej osoby do priestorov školy po súhlase riaditeľky školy – zodpovedný zamestnanec školy zabezpečí vyplnenie čestného prehlásenia o bezinfekčnosti a realizáciu filtra.
 • Prevádzka školského klubu deti prebieha za dodržiavania hygienicko-epidemiologických opatrení.
 • Vyučovanie predmetu hudobná výchova na 2. stupni ZŠ sa realizuje teoretickou formou.
 • Telesná výchova sa za priaznivého počasia (neprší, nesneží, nefúka silný vietor) realizuje na vonkajších školských športoviskách a formou vychádzok do okolia školy. Rodičia a vyučujúci zodpovedajú za vhodné športové oblečenie žiakov. Za nepriaznivých poveternostných podmienok sa vyučovanie TSV realizuje teoretickou formou.
 • Na komunikáciu s rodičmi, rodičovské združenia, zasadnutia rady rodičov ZRPŠ a Rady školy pri ZŠ Postupimská 37 v Košiciach sa bude využívať dištančný spôsob komunikácie.

 

Stravovanie

 • Stravovanie prebieha obvyklým spôsobom a tak, že je zabezpečená zonácia priestorov jedálne podľa tried pri sedení za stolmi.
 • Pred vstupom do školskej jedálne si žiaci dezinfikujú ruky.
 • Jedlo vydáva personál vrátane čistých príborov. Deti si jedlo a pitie samé nedokladajú a neberú si ani príbory.
 • Zamestnanci školskej jedálne v čase striedania skupín žiakov pravidelne dezinfikujú dotykové plochy a povrchy v jedálni.

 

Pri podozrení na ochorenie

 

 • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov základnej školy a školského klubu detí.

 • Ak žiak v priebehu dňa bude vykazovať niektorý z možných príznakov COVID-19, bezodkladne si nasadí rúško a bude umiestnený do samostatnej izolačnej miestnosti. Zákonní zástupcovia budú bezodkladne kontaktovaní a povinní bezodkladne vyzdvihnúť žiaka.
 • Ak sa u zamestnanca základnej školy alebo školského klubu detí objavia príznaky nákazy COVID – 19 v priebehu jeho pracovného dňa, bezodkladne o tom informuje riaditeľa školy a opustí školu v najkratšom možnom čase s použitím rúška.

 

 • V prípade podozrivého žiaka:

– podozrivý žiak nenavštevuje školské zariadenie až do usmernenia príslušným RÚVZ, alebo všeobecným lekárom žiaka (ak podozrenie na ochorenie vyslovil lekár), alebo oznámenia výsledkov jeho RT-PCR testu zákonným zástupcom a výučba prebieha štandardným spôsobom,

– ak je výsledok testu negatívny, zákonný zástupca informuje školu, výučba pokračuje štandardným spôsobom. Podozrivého žiaka manažuje miestne príslušný RÚVZ, alebo všeobecný lekár pre deti a dorast.

– ak je výsledok pozitívny, zákonný zástupca informuje školu. Podozrivého žiaka ďalej manažuje miestne príslušný RÚVZ alebo všeobecný lekár. Škola prechádza do oranžovej fázy výstražného systému.

 • V prípade podozrivého zamestnanca:

– podozrivý zamestnanec nenavštevuje školské zariadenie až do usmernenia príslušným RÚVZ, alebo všeobecným lekárom zamestnanca (ak podozrenie na ochorenie vyslovil lekár), alebo výsledkov jeho RT-PCR testu a výučba prebieha štandardným spôsobom resp. upraveným spôsobom podľa momentálnej situácie v škole,

– ak je výsledok testu negatívny, zamestnanec informuje zamestnávateľa, výučba pokračuje štandardným spôsobom. Podozrivého manažuje príslušný všeobecný lekár, alebo RÚVZ, ktorí rozhodnú o návrate zamestnanca do pracovného procesu.

– ak je výsledok testu pozitívny, zamestnanec informuje zamestnávateľa, situáciu ďalej manažuje miestne príslušný RÚVZ alebo všeobecný lekár a prechádza sa do oranžovej fázy výstražného systému.

 • V prípade podozrivého zákonného zástupcu alebo osoby v úzkom kontakte so žiakom alebo zamestnancom školy:

– výučba prebieha štandardným spôsobom a škola v prípade potreby poskytuje plnú súčinnosť miestne príslušnému RÚVZ.

Úrovne výstražného systému

 • Zelená fáza – stav, kedy škola nemá žiadneho potvrdeného pozitívneho žiaka či zamestnanca.
 • Oranžová fáza – škola má žiaka alebo zamestnanca s potvrdeným COVID-19 ochorením.
 • Červená fáza obsahuje zoznam opatrení v prípade pozitivity viacerých prípadov (epidemický výskyt) u žiakov alebo zamestnancov.

Podpora pre zákonných zástupcov žiakov a zamestnancov školy

 • Fyziologická teplota človeka je 37 +/- 0,2 st. °C. Ak je vstupujúcemu do budovy nameraná telesná teplota pri prvom meraní medzi 37-37,5 st. °C, meranie sa zopakuje po 5 minútach pokoja. Ak je pri druhom meraní nameraná telesná teplota viac ako 37-37,5 st. °C, zopakuje sa ešte raz 3. meranie po ďalších piatich minútach. Ak bude stále telesná teplota viac ako 37,2 st. °C, nebude žiakovi umožnené zúčastniť sa vyučovania. Ak je prítomný pri vstupe do školy zákonný zástupca, dieťaťu nebude umožnený vstup do budovy školy. Ak nie je pri meraní teploty prítomný zákonný zástupca, dieťa si nasadí rúško, bude izolované v izolačnej miestnosti a bezodkladne bude kontaktovaný zákonný zástupca, ktorý si dieťa bezodkladne vyzdvihne.
 • Dieťa, ktorému nebolo umožnené vstúpiť do budovy školy z dôvodu vyššej telesnej teploty ako 37,2 st. °C (aj po troch meraniach), alebo bolo umiestnené v izolačnej miestnosti, si bezodkladne nasadí rúško, je izolované v izolačnej miestnosti školy, škola bezodkladne kontaktuje zákonného zástupcu, ktorý dieťa bezodkladne vyzdvihne. V daný deň odchádza do domáceho prostredia. V žiadnom prípade nie je odoslaný na vyšetrenie k všeobecnému lekárovi pre deti a dorast. Rodič doma postupuje štandardne. Ak dieťa počas dňa v domácom prostredí nevykazuje iné známky ochorenia (nielen príznaky Covid-19, ale ani iné príznaky), telesná teplota klesla, nie je potrebná ďalšia izolácia a dieťa môže ísť na druhý deň opäť do školy, kde sa štandardne ráno opäť vykoná meranie telesnej teploty pri vstupe do budovy školy.
 • Ak dieťa počas dňa vykazuje v domácom prostredí akékoľvek príznaky ochorenia, zákonný zástupca zabezpečuje starostlivosť o dieťa obvyklým spôsobom. Ak ide o ľahké príznaky, ktoré dokáže zvládnuť bez pomoci lekára, nechá dieťa doma do ústupu príznakov. Ak neprítomnosť dieťaťa v škole trvá 3 dni a menej, po upravení zdravotného stavu prichádza dieťa do školy a pri nástupe predkladá Prehlásenie o bezinfekčnosti podpísané rodičom. (Vzhľadom na ľahké ťažkosti lekára nepotreboval, nie je potrebné Potvrdenie o chorobe podpísané lekárom.) Ak je zdravotný stav dieťaťa taký, že je potrebná rada, prípadne vyšetrenie dieťaťa, rodič kontaktuje lekára všeobecnej starostlivosti o deti telefonicky, mailom, alebo iným dištančným spôsobom a ďalej postupuje podľa jeho pokynov.
 • Ak dieťa nepríde do školy 3 po sebe nasledujúce dni, príde 4. deň, rodič predkladá pri nástupe len Prehlásenie o bezinfekčnosti podpísané rodičom. Pri minimálnych príznakoch počas troch dní nie je vždy potrebná návšteva lekára, mierne príznaky ustúpia spontánne a nie je potrebný zásah lekára.
 • Ak dieťa nepríde do školy z dôvodu ochorenia trvajúceho viac ako 3 po sebe nasledujúce dni a ochorenie vyžadovalo návštevu lekára, rodič pri opätovnom nástupe dieťaťa do školy predloží Potvrdenie o chorobe, vystavené príslušným lekárom.
 • Pri nutnosti vyšetrenia dieťaťa lekárom je potrebné rešpektovať Metodické usmernenie pre prácu v ambulancii VLDD vydané MZ SR. Podľa tohto usmernenia sa v ambulancii vyšetrujú deti po telefonickom (mailovom alebo inom dištančnom) dohovore s lekárom, ak to vyžaduje ich zdravotný stav (nie dieťa, ktorému bola pri vstupe do školy nameraná telesná teplota vyššia ako 37,2 st. °C).
 • Pod „iným príznakom ochorenia dýchacích ciest“ sa rozumie – začervenané, zapálené oči s výtokom, upchatý nos so sťaženým dýchaním nosom, hustý skalený, zafarbený (žltý, zelený) výtok z nosa (nádcha), bolesť uší, výtok z uší, oslabený sluch, suchý dusivý kašeľ, vlhký produktívny kašeľ.

 

Zabezpečenie prevádzky, vnútorného režimu, podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov základnej školy vychádza z rozhodnutí, opatrení a usmernení:

 1. Rozhodnutie č. 2020/15801:1-A1800 Ministra školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1. septembra 2020
 2. Usmernenie k postupu škôl a školských zariadení pri realizácií výchovno-vzdelávacieho procesu počas mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením Covid-19 zo dňa 30.09.2020
 3. Manuál opatrení pre školy a školské zariadenia vydaný MŠVVaŠ SR
 4. Opatrenia a rozhodnutia ÚVZ SR

 

 

 

 

V Košiciach, 01.10.2020                                                               Mgr. Jana Polačková
                                                                                                    riaditeľka školy

 

 

 

 

 

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v Základnej škole Postupimská 37 pre školský rok 2020/2021
v čase od 2. septembra 2020 do 14. septembra 2020
na základe usmernenia MŠVVaŠ SR.

 

V škole prebieha od 2. septembra 2020 riadne školské vyučovanie. Dochádzka na vyučovanie je pre žiakov povinná. V čase od 2. septembra do 14. septembra je používanie rúšok v interiéri školy pre žiakov 2. stupňa, pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a nepedagogických zamestnancov povinné. Pre žiakov 1. stupňa sú rúška v triede odporúčané, v ostatných vnútorných priestoroch školy povinné. Žiaci z rôznych tried sa nebudú na vyučovaní spájať do skupín. Telesná výchova sa bude vyučovať iba na vonkajších športoviskách. Opatrenia školy kvôli prevencii nákazy COVID-19 sú založené na princípe ROR – Rúško, Odstup, Ruky. Pri vstupe do základnej školy bude zriadený ranný filter.

Pri podozrení na ochorenie žiaka, je prvý kontakt rodiča žiaka so všeobecným lekárom len telefonicky.

 

Zákonný zástupca

 • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy resp. školského klubu detí (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).
 • Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.
 • Dodržiava pokyny riaditeľky školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky základnej školy a školského klubu detí na školský rok 2020/2021.
 • Predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa. (nájdete na stránke školy)
 • Po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné Vyhlásenie o bezinfekčnosti o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. (nájdete na stránke školy)
 • V prípade, že u dieťaťa/žiaka je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľku školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu/žiakovi nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa (žiak) zo školy vylúčené.

 

Žiak

 • Pri ceste do školy sa žiaci riadia aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ. Sprevádzajúce osoby sa vo vnútorných priestoroch školy nepohybujú s výnimkou žiakov prvého ročníka základnej školy. Žiaka môže v budove školy sprevádzať vždy len jeden zákonný zástupca.
 • Odporúčame minimalizovanie zhromažďovania osôb pred základnou školou.
 • Žiak má v taške rezervné rúško (pre prípad znečistenia svojho používaného rúška).
 • Žiak si pri vstupe do budovy školy dezinfikuje ruky.
 • Žiak si pravidelne podľa potreby umýva ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami.
 • Žiak sa počas prestávky zdržuje vo svojej triede, v ktorej sa vykonáva priame vetranie.
 • Žiak 1. stupňa povinne nosí rúško v ostatných vnútorných priestoroch školy okrem svojej triedy – v triede platí iba odporúčanie.
 • Žiak 2. stupňa povinne nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy vrátane svojej triedy.

 

Škola

 • Základná škola zabezpečí dezinfekciu rúk všetkých osôb pri vstupe do budovy, a to dezinfekčným prostriedkom umiestneným vo vestibule školy.
 • Škola pre účely izolácie žiaka, u ktorého sa vyskytnú príznaky ochorenia COVID-19, prípadne iného prenosného ochorenia počas vyučovania, vyčlení priestor – izolačnú miestnosť. Miestnosť môže štandardne slúžiť aj na iné účely, ak je však do nej umiestnený žiak s príznakmi ochorenia COVID-19 alebo iného prenosného ochorenia, následne po opustení miestnosti žiakom je dôkladne vydezinfikovaná (podľa usmernenia Úradu verejného zdravotníctva) a vyvetraná.
 • V miestnosti, v ktorej sa zdržuje trieda, je zabezpečené časté a intenzívne priame vetranie.
 • Prestávky medzi hodinami žiaci trávia v danej triede pri priamom vetraní s cieľom eliminovať prechádzanie sa po chodbách alebo v exteriéri.
 • Základná škola opakovane upozorňuje žiakov na dodržiavanie hygienických pravidiel pri kašľaní a kýchaní.
 • Toalety sú vybavené mydlom v dávkovači a jednorázovými papierovými utierkami (obrúskami) pre bezpečné osušenie rúk.
 • Upratovanie a dezinfekcia toaliet prebieha minimálne dvakrát denne a podľa potreby.
 • Dezinfekcia dotykových plôch, ostatných povrchov alebo predmetov, ktoré používa zvlášť veľký počet ľudí, sa vykonáva minimálne dvakrát denne a podľa potreby (napr. kľučky dverí).
 • Dôkladné čistenie všetkých miestností, v ktorých sa žiaci, pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci a ďalší zamestnanci školy nachádzajú, sa vykonáva najmenej raz denne.

 

Stravovanie

 • Stravovanie prebieha obvyklým spôsobom a tak, aby sa triedy nepremiešavali.
 • Jedlo vydáva personál vrátane čistých príborov. Deti si jedlo a pitie samé nedokladajú a neberú si ani príbory.

 

Pri podozrení na ochorenie 

 • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov základnej školy a školského klubu detí.
 • Ak žiak v priebehu dňa bude vykazovať niektorý z možných príznakov COVID-19, bezodkladne si nasadí rúško a bude umiestnený do samostatnej izolačnej miestnosti. Zákonní zástupcovia budú bezodkladne kontaktovaní a povinní bezodkladne vyzdvihnúť žiaka.
 • Ak sa u zamestnanca základnej školy alebo školského klubu detí objavia príznaky nákazy COVID – 19 v priebehu jeho pracovného dňa, bezodkladná o tom informuje riaditeľa školy a opustí školu v najkratšom možnom čase s použitím rúška. V prípade podozrivého žiaka alebo pracovníka sa riadi škola usmerneniami z Oranžovej fázy a Červenej fázy semaforu.

 

Čo by ste ako rodičia mali vedieť

 • Fyziologická teplota človeka je 37 +/- 0,2 st. °C. Ak je vstupujúcemu do budovy nameraná telesná teplota pri prvom meraní medzi 37-37,5 st. °C, meranie sa zopakuje po 5 minútach pokoja. Ak je pri druhom meraní nameraná telesná teplota viac ako 37-37,5 st. °C, zopakuje sa ešte raz 3. meranie po ďalších piatich minútach. Ak bude stále telesná teplota viac ako 37,2 st. °C, nebude žiakovi umožnené zúčastniť sa vyučovania. Ak je prítomný pri vstupe do školy zákonný zástupca, dieťaťu nebude umožnený vstup do budovy školy. Ak nie je pri meraní teploty prítomný zákonný zástupca, dieťa si nasadí rúško, bude izolované v izolačnej miestnosti a bezodkladne bude kontaktovaný zákonný zástupca, ktorý si dieťa bezodkladne vyzdvihne.
 • Dieťa, ktorému nebolo umožnené vstúpiť do budovy školy z dôvodu vyššej telesnej teploty ako 37,2 st. °C (aj po troch meraniach), alebo bolo umiestnené v izolačnej miestnosti, si bezodkladne nasadí rúško, je izolované v izolačnej miestnosti školy, škola bezodkladne kontaktuje zákonného zástupcu, ktorý dieťa bezodkladne vyzdvihne. V daný deň odchádza do domáceho prostredia. V žiadnom prípade nie je odoslaný na vyšetrenie k všeobecnému lekárovi pre deti a dorast. Rodič doma postupuje štandardne. Ak dieťa počas dňa v domácom prostredí nevykazuje iné známky ochorenia (nielen príznaky Covid-19, ale ani iné príznaky), telesná teplota klesla, nie je potrebná ďalšia izolácia a dieťa môže ísť na druhý deň opäť do školy, kde sa štandardne ráno opäť vykoná meranie telesnej teploty pri vstupe do budovy školy.
 • Ak dieťa počas dňa vykazuje v domácom prostredí akékoľvek príznaky ochorenia, zákonný zástupca zabezpečuje starostlivosť o dieťa obvyklým spôsobom. Ak ide o ľahké príznaky, ktoré dokáže zvládnuť bez pomoci lekára, nechá dieťa doma do ústupu príznakov. Ak neprítomnosť dieťaťa v škole trvá 3 dni a menej, po upravení zdravotného stavu prichádza dieťa do školy a pri nástupe predkladá Prehlásenie o bezinfekčnosti podpísané rodičom. (Vzhľadom na ľahké ťažkosti lekára nepotreboval, nie je potrebné Potvrdenie o chorobe podpísané lekárom.) Ak je zdravotný stav dieťaťa taký, že je potrebná rada, prípadne vyšetrenie dieťaťa, rodič kontaktuje lekára všeobecnej starostlivosti o deti telefonicky, mailom, alebo iným dištančným spôsobom a ďalej postupuje podľa jeho pokynov.
 • Ak dieťa nepríde do školy 3 po sebe nasledujúce dni, príde 4. deň, rodič predkladá pri nástupe len Prehlásenie o bezinfekčnosti podpísané rodičom. Pri minimálnych príznakoch počas troch dní nie je vždy potrebná návšteva lekára, mierne príznaky ustúpia spontánne a nie je potrebný zásah lekára.
 • Ak dieťa nepríde do školy z dôvodu ochorenia trvajúceho viac ako 3 po sebe nasledujúce dni a ochorenie vyžadovalo návštevu lekára, rodič pri opätovnom nástupe dieťaťa do školy predloží Potvrdenie o chorobe, vystavené príslušným lekárom.
 • Pri nutnosti vyšetrenia dieťaťa lekárom je potrebné rešpektovať Metodické usmernenie pre prácu v ambulancii VLDD vydané MZ SR. Podľa tohto usmernenia sa v ambulancii vyšetrujú deti po telefonickom (mailovom alebo inom dištančnom) dohovore s lekárom, ak to vyžaduje ich zdravotný stav (nie dieťa, ktorému bola pri vstupe do školy nameraná telesná teplota vyššia ako 37,2 st. °C).
 • Pod „iným príznakom ochorenia dýchacích ciest“ sa rozumie – začervenané, zapálené oči s výtokom, upchatý nos so sťaženým dýchaním nosom, hustý skalený, zafarbený (žltý, zelený) výtok z nosa (nádcha), bolesť uší, výtok z uší, oslabený sluch, suchý dusivý kašeľ, vlhký produktívny kašeľ.

 

Milí rodičia,

veríme, že tieto informácie sú pre Vás zatiaľ postačujúce. V prvý deň nástupu Vašich detí do školy sa riaďte pokynmi k Otvoreniu školského roka 2020/2021, ktoré nájdete v časti Aktuality na našej webovej stránke. Rovnako sú tam zverejnené aj všetky tlačivá, ktoré ako zákonní zástupcovia budete potrebovať. Vyššie uvedené opatrenia sa týkajú situácie Zelenej fázy, v ktorej zatiaľ naša škola je. Veľmi si želáme a zároveň veríme, že to tak aj zostane počas celého školského roka. Správajme sa všetci preto zodpovedne, aby sme si prichádzajúci rok nových vedomostí, zručností, zážitkov a priateľstiev užili plnými dúškami.

 

Mgr. Jana Polačková, riaditeľka školy