Usmernenie

 

Povinnosti žiakov a zamestnancov po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 

Počas celého školského roka 2022/2023 sa žiaci, zákonní zástupcovia a zamestnanci Základnej školy, Postupimská 37 v Košiciach riadia podľa pokynov vydaných riaditeľkou školy, ktoré upravujú iba tie základné prevádzkové podmienky, ktoré sa líšia (či sú upravené nad rámec) od štandardných podmienok vyplývajúcich z legislatívnych predpisov, ktoré vydáva MŠVVaŠ SR, ÚVZ SR a RÚVZ v Košiciach. 

Výchovno-vzdelávací proces v škole sa riadi v školskom roku 2022/2023 aktuálnou verziou dokumentu „Zelená otvoreným školám“ vydaným Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Cieľom dokumentu je udržať bezpečné prostredie v školách a školských zariadeniach po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 (ďalej len „COVID-19“) a mimoriadnej situácie. Dokument vychádza z platných zákonov, uznesení vlády SR, vyhlášok, ako aj opatrení, rozhodnutí Úradu verejného zdravotníctva SR a rozhodnutí ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „rozhodnutie ministra školstva“).

ZELENÁ OTVORENÝM ŠKOLÁM 2022/2023