Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022

Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022

7.45 – 8.00 – príchod žiakov 2. – 9. ročníka do školy 

Vchod ŠKD:
2. ročník – 7.45
3. ročník – 7.50
4. ročník – 7.55

Hlavný vchod:
5. ročník – 7.45
6. ročník – 7.50
7. ročník a 8. ročník – 7.55

9.ročník – 8.00

8.00 – príchod žiakov 1. ročníka pred vchod ŠKD, kde ich budú čakať pani učiteľky

PROGRAM:
8.00 – triednická hodina s triednymi učiteľmi

9.00 – slávnostné otvorenie školského roka v átriu školy
(v prípade nepriaznivého počasia, prostredníctvom školského rozhlasu v kmeňových triedach)
9.45 – ukončenie slávnostného otvorenia školského roka a odchod žiakov domov

Podmienky pre vstup žiaka do školy:
Zákonný zástupca žiaka odovzdá “Písomné prehlásenie o bezpríznakovosti” (cez IŽK alebo vyplnením tlačiva
pri vchode do školy).
Pre žiakov je rúško v triede povinné. Pri nástupe žiakov prebehne ranný filter.

Stravovanie v školskej jedálni a činnosť ŠKD sa začína 3. septembra 2021.
Prihlásenie žiakov na stravu
Prihlásiť Vaše dieťa na obedy v ŠJ môžete prostredníctvom ”Prihlášky na stravovanie”.
Vypísanú a podpísanú prihlášku žiaci odovzdajú triednym učiteľom najneskôr 2.9.2021.

Informácia k testovaniu žiakov
Testovanie PCR kloktacími testami pre žiakov, ktorých rodičia prejavili záujem sa zrealizuje 3.9.2021
(piatok) od 9,00 bez účasti zákonného zástupcu.
Preberanie samotestovacích AtG sád pre žiakov, ktorých rodičia prejavili záujem, prebehne v dňoch
2.9.2021 a 3.9.2021 v čase od 12,00 – 16,30 pred hlavným vchodom do budovy školy.

Tešíme sa na Vás!