Národná linka na pomoc deťom v ohrození – VIAC AKO NI(C)K

Národná linka na pomoc deťom v ohrození – VIAC AKO NI(C)K

  • deťom ohrozeným násilím poskytuje krízovú intervenciu, poradenstvo a prevenciu online dištančnou formou, čo zabezpečuje maximálne súkromie a priestor zdôveriť sa
  • je bezplatná a funguje nepretržite 24 hodín denne/7 dní v týždni
  • vyškolení odborníci dokážu prostredníctvom online komunikácie poskytnúť rýchlu a adresnú pomoc cez chat na webovej stránke www.viacakonick.sk alebo cez mobilnú aplikáciu, alebo prostredníctvom e-mailu na adrese pomoc@viacakonick.gov.sk
  • je neanonymná, a to len s jedným cieľom – získaním osobných údajov dokáže konzultant poskytnúť pomoc adresne. Je však na klientovi, aké osobné údaje konzultantovi poskytne. Tieto údaje ako aj obsah rozhovoru medzi konzultantom a klientom sú dôverné. Zároveň platí pravidlo zodpovednosti, ak sa konzultanti dozvedia o porušovaní práv dieťaťa, ohrození jeho zdravia, života alebo zdravia a života niekoho z jeho okolia, sú povinní upozorniť zodpovedné orgány
  • zriadenie štátom garantovanej linky vyplýva z Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím schválenej vládou Slovenskej republiky

TLAČOVÁ SPRÁVA : TS_národná linka na pomoc deťom v ohrození-UPSVR