Riaditeľské voľno pre žiakov 5.-8. ročníka

Riaditeľstvo Základnej školy Postupimská 37, Košice Vám týmto oznamuje, že v zmysle § 150 ods. 5 Zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

udeľuje žiakom 5. – 8. ročníka základnej školy riaditeľské voľno dňa 20. marca 2024 z dôvodu organizačného zabezpečenia celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka Testovanie 9 2024.