Zber jedlých olejov a tukov

Základná škola Postupimská 37, 040 22 Košice v spolupráci s Magistrátom mesta Košice
a spoločnosťou KOSIT a.s. chce zvýšiť environmentálne povedomie medzi svojimi žiakmi
a zamestnancami. V školskom roku 2022/2023 začíname so zberom jedlých olejov a tukov
z Vašej domácnosti.v priestoroch našej školy. Uzavretú plastovú fľašu môžete vhodiť do
oranžovo-čierneho kontajnera, ktorý je umiestnený v priestoroch hlavného vchodu do
Základnej školy Postupimská 37, 040 22 Košice. Kontajner sa bude vyprázdňovať 1x
mesačne, prípadne podľa naplnenosti. Vaše fľaše možete do kontajnera priniesť kedykoľvek
v čase školských dní od 07:30 – 17:00 hod.
Zberom jedlých olejov a tukov môžeme:
– šetriť prírodné zdroje vďaka zhodnocovaniu odpadu
– eliminovať zanášanie odpadového potrubia
– zamedziť prevencii havárie kanalizačnej siete
– znižovať znečisteniu odpadových vôd
V priloženom letáku je znázornený postup, ktorý je potrebný dodržať pri odovzdávaní jedlých
olejov a tukov.
Ďakujeme, že sa pridáte ku nášmu projektu.


Vedenie ZŠ Postupimská 37, Košice