Hodnotenie žiakov v čase mimoriadnej situácie

Riaditeľka Základnej školy, Postupimská 37 vKošiciach vydáva rozhodnutie ohodnotení žiakov základnej školy včase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania vškolách vškolskom roku 2019/2020. Rozhodnutie sa vydáva na základe rokovania Pedagogickej rady ZŠ Postupimská 37 v Košiciach zo dňa 08.04.2020 nasledovne:

1. Priebežné hodnotenie v jednotlivých predmetoch sa realizuje formou slovného hodnotenia.
2. Predmety, ktoré boli pôvodne hodnotené formou klasifikácie, budú nehodnotené – 
absolvoval/neabsolvoval.