Inkluzívna linka podpory

PRAVIDLÁ ONLINE SPOLUPRÁCE 

 • online odborné intervencie / hodiny/ konzultácie je potrebné si vopred dohodnúť (týždenne, minimálne deň vopred) v trvaní 20 minút,
 • online odborné intervencie / hodiny/ konzultácie sú určené hlavne pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo s inými akútnymi problémami (týka sa to spolupráce s odbornými zamestnancami),
 • na prvom mieste odborných intervencií / hodín / konzultácií sú žiaci I. stupňa, preto Vás chceme poprosiť o zhovievavosť a pochopenie / po vzájomnej dohode cez mailovú, telefonickú komunikáciu si volíme spoločný spôsob komunikácie,
 • školská psychologička poskytuje psychologickú intervenciu a odborné konzultácie,
 • školský špeciálny pedagóg pracuje so žiakmi s vývinovými poruchami učenia (dyslexia, dysgrafia, dysortografia, dyskalkúlia), so žiakmi s nerovnomerným intelektovým potenciálom, so žiakmi s oslabenými čiastkovými funkciami,
 • školský špeciálny pedagóg poskytuje špeciálnopedagogickú intervenciu (korekčné cvičenia zamerané na oslabené funkcie – NIE DOUČOVANIE) a odborné konzultácie,
 • asistenti učiteľa, pedagogickí asistenti primárne pracujú so žiakmi, ktorým bol pridelený asistent učiteľa,
 • asistenti učiteľa, pedagogickí asistenti poskytujú pomoc pri vypracovaní domácich úloh alebo iných zadaných úlohách, s ktorými môžu mať žiaci ťažkosti,
 • výchovná a kariérna poradkyňa primárne pracuje so žiakmi končiacich ročníkov a so žiakmi, ktorí sa hlásia na stredné školy – výchovná poradkyňa poskytuje metodickú pomoc žiakom a rodičom pri vyplňovaní prihlášok na strednú školu.

 

NEVÁHAJTE NÁS KONTAKTOVAŤ

 • TRIEDNY UČITEĽ / VYUČUJÚCI / VYCHOVÁVATEĽKA – Triednické hodiny, udržiavanie sociálnych kontaktov, online individuálne/ skupinové krátke a jednoduché dovysvetľovanie preberanej látky alebo úlohy, ktorej žiak neporozumel, konzultácie pre žiakov a rodičov. (online, telefonická, Webex – podľa možností učiteľa)
  .
 • ŠKOLSKÁ PSYCHOLOGIČKA – Moje meno je Mgr. Simona Weissová a som školská psychologička na ZŠ Postupimská. Moja práca v týchto dňoch pozostáva najmä z dištančnej formy poradenstva a krízovej intervencie, podpory psychického zdravia žiakov (nakoľko momentálna situácia kladie zvýšené nároky na zvládanie a psychickú odolnosť, či už u detí alebo dospelých). To zabezpečujem prostredníctvom emailového konta, ktoré mi zriadila škola (psycholog@postupimska.sk). V prípade potreby osobnej „live“ komunikácie je to možné prostredníctvom online učebne WEBEX, kde som počas konzultačných hodín prístupná konzultácii cez videohovor. Konzultačné hodiny sú vyhradené utorky a štvrtky od 8:00 do 12:00, čím je pokrytá moja 8-hodinová pracovná náplň (nakoľko môj úväzok na škole predstavuje 20%). Tak isto pripravujem pre žiakov rôzne materiály, dokumenty na umožnenie lepšej adaptácie na momentálnu situáciu (dychové a relaxačné cvičenia, adekvátna psychohygiena v karanténe, ako sa efektívne učiť doma a pod.).Pripravený je tiež 6-týždňový online intervenčný program pre učiteľov, keďže pre nich je táto situácia tak isto neštandardná a zaťažujúca. Intervenčný program bude primárne zameraný na starostlivosť o seba, relaxačné techniky a elimináciu negatívnych dôsledkov pomáhania (stres, vyhorenie, únava z pomáhania). (online konzultácie, po dohovore konzultácie cez Webex)

 • ŠKOLSKÝ ŠPECIÁLNY PEDAGÓG – Moje meno je Mgr. Viktória Hopková a som školský špeciálny pedagóg na ZŠ Postupimská.       V tomto období poskytuje podporu žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a ich rodičom pri ich vzdelávaní. S učiteľmi, rodičmi a žiakmi komunikuje a pomáha im prispôsobovať zadania a domácu prácu individuálnym potrebám jednotlivých detí. (online konzultácie, po dohovore konzultácie cez Webex či telefón)

 • ASISTENTI UČITEĽA, PEDAGOGICKÍ ASISTENTI – Naše mená sú: Ing. Martin Gič, p. Jana Ficzeriová, p. Jana Grodná, Mgr. Daniela Chomová, Mgr. Juraj Koščo, Mgr. Andrea Medveďová. Pomáhame a zabezpečujeme žiakom prekonávať bariéry pri dištančnom vzdelávaní a pri vzdelávaní na diaľku, sme nápomocní pri vypracovaní úloh a rovnako pri písaní testov a písomných prác. Bezprostredne spolupracujú s jednotlivými vyučujúcimi a s pedagogickými a odbornými zamestnancami školy. Snažia sa žiakovi vytvoriť pokojnú pracovnú atmosféru. Pomáhajú pri spoluorganizácii činnosti (harmonogramu dňa) žiaka v tejto situácii v súlade s pokynmi učiteľa. Ďalej poskytujú konzultácie zákonným zástupcom žiaka za účelom optimalizácie procesu dištančného vzdelávania a vzdelávania na diaľku. S odbornými zamestnancami školy konzultujú metodické usmernenia pri práci so žiakmi so ŠVVP, výber vhodných metód, foriem, prístupu a pozitívneho pôsobenia na žiakov pri získavaní kompetencií. (online konzultácia, Webex)

 • VÝCHOVNÁ A KARIEROVÁ PORADKYŇA – Moje meno je Ing. Zuzana Mondíková a som výchovnou kariérovou poradkyňou na ZŠ Postupimská. Spolupracujem s našou školskou špeciálnou pedagogičkou pri riešení otázok osobnostného, sociálneho a vzdelávacieho vývinu detí s vývinovými poruchami učenia a rodičom detí s poruchami správania, pri voľbe štúdia a povolania a pri zabezpečovaní integrácie detí so špeciálnopedagogickými potrebami. Ďalej využívam informačno-komunikačné technológie pri práci s profesijnými informáciami. Podávam žiakom a rodičom končiacich ročníkov aktuálne informácie s prehľadom možnosti štúdia na stredných školách. Poskytujem metodickú pomoc žiakom a rodičom pri vyplňovaní prihlášok na strednú školu. (online komunikácia, Webex)

 • LINKA PODPORY VÚDPaP – Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie spustil bezplatnú telefonickú zelenú linku. Je k dispozícii nielen rodičom, ale aj tínedžerom v krízových situáciách, ktoré si vyžadujú radu sociálneho mediátora, prípadne psychologickú a špeciálnopedagogickú intervenciu. Pre rodičov, ktorí akútne potrebujú podporu psychológa, je dostupná samostatná telefonická linka a online podpora prostredníctvom e-mailu.

 • IPčko – internetová linka dôvery pre mladých ľudí. Sme presvedčení, že pomoc musí dostať každý, keď sa cíti zmätený, slabý, nešťastný, sklamaný, sám. Psychologickú pomoc poskytujeme denne od 7:00 do 24:00 hod. bezplatne a anonymne prostredníctvom chatu a emailu. Robíme ťažkú, no pre nás najkrajšiu prácu na svete. Najčastejšie našich psychológov kontaktujú mladí ľudia cez chat. Psychologickú a sociálnu pomoc poskytujeme cez chat bezplatne a anonymne, každý deň od 7:00 do polnoci. Predtým, ako sa s nami rozhodneš “stretnúť” a napísať nám na chate našej internetovej poradne, pozri si Zásady pomoci. Vďaka nim sa dozvieš, ako naše rozhovory budú alebo (ne)budú prebiehať a lepšie si budeš vedieť predstaviť, ako to u nás na IPčko.sk chate funguje. Poď do toho. Psychológov z IPčka môžeš kontaktovať aj prostredníctvom emailu. Sme TU pre všetkých, ktorí sa ocitajú v náročnej situácii a chcú pomoc. Môžeš sa ozvať kedykoľvek, keď si nevieš dať rady a potrebuješ podporu. Emailovú poradňu využívajú najmä tí, ktorí chcú svoju situáciu popísať komplexne. Všetkým vždy pomôžeme zorientovať sa v tom, čo sa deje, preberieme to, ako sa cítia a aj navrhneme, čo by sa dalo urobiť s ťažkosťami, ktoré popisujú. V prípade potreby Ťa nasmerujeme na ďalšie služby a odborníkov v regiónoch. Emailová poradňa je samozrejme bezplatná, na email odpovedajú vyškolení psychológovia pod expertnou supervíziou do 48 hodín. Vždy sa snažíme, aby to bolo čo najskôr. Pomoc existuje, nezostávaj sám/sama.

Aktuálne informácie :

Vypracovala : Mgr. Viktória Hopková / školský špeciálny pedagóg