Prvé dni v škole – 2.B

V 2.B triede sa v prvých dňoch školského roka 2020/21 podľa rozvrhu uskutočnil Kurz osobnostného a sociálneho rozvoja a Kurz dopravnej výchovy. V rámci kurzu si žiaci  zopakovali pravidlá slušného správania a v samostatnej práci sami rozhodovali o správnosti a nesprávnosti konania. Svoju prácu prezentovali a vytvorili triednu výstavku. Hry prispeli k dobrej sociálnej klíme triedy. V triede pracovali podľa učebnice Stoj! Pozor! Voľno! Na školskom ihrisku si preverili nielen svoje fyzické zdatnosti, ale aj orientáciu podľa dopravných značiek.