Riaditeľské voľno pre prvý stupeň

Riaditeľstvo Základnej školy Postupimská 37, Košice Vám týmto oznamuje,
 že v zmysle § 150 ods. 5 Zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov z dôvodu organizačného zabezpečenia 17. ročníka krajskej recitačnej súťaže Dobšinského Košice 
 
udeľuje 
 
žiakom 1. – 4. ročníka základnej školy riaditeľské voľno dňa 29. septembra 2023.