Prevencia a bezpečnosť mládeže!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

TLAČOVÁ SPRÁVA

Online prednášky o prevencii a bezpečnosti mládeže!

 

https://prevenciakriminality.sk/clanok/4-bezpecna-komunita/240-webinare-pre-skoly-virtualny-svet-sa-stava-zbranou-pre-nevedomych

 

 

 

Online prednášky o Prevencii a bezpečnosti mládeže!

Online webináre o Prevencii a bezpečnosti mládeže mali veľký úspech!

 

 

 

Keď Detská organizácia Fénix prišla s ponukou online webinárov o „Prevencii a bezpečnosti mládeže!“ naša škola ZŠ Postupimská 37, Košice, ktorá je materskou pôdou DO Fénix Košice už jedenásty rok neváhala a okamžite sa zapojila do tejto preventívnej akcie. Navrhnuté témy jednak korešpondujú s preventívnymi cieľmi v rámci ochrany a prevencie žiakov pred sociálno-patologickými javmi na internete a kyberšikanou a v momentálnej situácii pandémie COVID – 19 spolupráca s Ministerstvom vnútra SR pod vedením odborníkov je nám veľmi nápomocná pri ochrane našich žiakov pred kyberšikanou počas dištančného vzdelávania. Túto aktivitu sme flexibilne zaradili do nášho veľmi dôkladne pripraveného projektu primárnej prevencie

Cieľom akcie nebolo len pripravovať žiakov na dištančné vyučovanie, ale v prvom rade ich oboznámiť sa s rizikami, ktoré ich môžu ohroziť pri práci vo svete digitálnych médií.

 

 

 

1.téma: Mediálna gramotnosť – hoaxy, dezinformácie a falošné správy

Prednášajúci: Dominik Porvažník, zvolsi.info,  bývalý Mládežnícky delegát SR pri OSN, https://zvolsi.info/sk

Termín: Dňa: 11.12.2020, 8.00 – 8.45 h

Prednášku absolvovali naši deviataci.

 

Obsah témy bol štruktúrovaný a podaný veľmi zaujímavým a názorným spôsobom. Dôležité informácie sa týkali zdrojov hoaxov (Kto presne šíri nepravdivé informácie na internete?), žiakom boli vysvetlené základné pojmy napr. kto je mediálne gramotný, čo sú to hoaxy, fake news, čo sú to konšpiračné teórie, kto patrí do sociálnych bublín, ako vznikajú atď.

Žiaci dostali aj návod (5 základných otázok), ako sa pýtať za účelom overenia si informácii na internete. Diskutovala sa téma odborných informácií vrátane zdrojov a citácií, nálepkovania, dehumanizácie a ohovárania na internete, obrazovej manipulácie, manipulácie s perspektívou s fotografiami, manipulácie strachom a následného zdieľania. Lektor vysvetlil pôsobenie na ľudí tzv. konfirmačným  skreslením (klam sebapotvrdzovania)efektom prvenstva a tzv. Dunning – Krugerovým efektom (najviac kričia tí, ktorí najmenej vedia).

Veľmi podstatným prvkom webinára bola lektorom hneď po načrtnutí problému ponúknutá aj možnosť riešenia resp. návod aký postoj zaujať voči infomácii, napr. naučil žiakov štruktúre dobrého argumentu (tvrdenie, vysvetlenie, dôkaz, link – prepojenie).

 

 

 

2. téma Nenávistné prejavy na internete

Prednášajúci: Andrea Cox, digiQ (https://digiq.sk/)

Termín: Dňa: 27.11.2020 10.00 – 10.45 h

Prednášku absolvovali naši siedmaci.

 

Celá prednáška začala stručným zadefinovaním danej problematiky a vysvetlením ako sa líši šikana od kyberšikany. Žiaci zistili prečo je kyberšikana oveľa horšia ako šikana v triede alebo na sídliskách, kde žijú. Hlavným zámerom bolo vysvetliť, že pred kyberšikanovaním sa nedá skryť ani v domácnostiach a ohrozuje každého z nás, kto používa súčasné moderné technológie. Zároveň boli žiaci prostredníctvom rozhovoru a otázok navádzaní k tomu, aby vyjadrili svoj názor, kde všade sa môžu stretnúť s týmito hrozbami a formami kyberšikanovania. Dôležité bolo aj to, aby žiaci správne pochopili, že tieto nebezpečné zásahy do súkromia človeka nie sú problém len mladých ľudí, ale problémom pre každú vekovú skupinu. A zároveň, že takéto strety medzi agresormi a obeťou ich činu dochádza aj medzi rôznymi vekovými, sociálnymi a dokonca profesijnými skupinami. V ďalšej časti za zamerala prednášajúca a zúčastnení žiaci konkrétnemu určeniu, čo všetko patrí ku kyberšikanovaniu a kde sa s týmito negatívnymi javmi môžu najčastejšie stretnúť. Do tejto časti sa žiaci zapájali už aktívnejšie, pretože sami používajú sociálne siete ako napr. Facebook,  Twitter, Instagram, no využívajú aj rôzne blogy, hrajú online hry a aktívne využívajú mailovú komunikáciu. Žiaci dostali priestor na vyjadrenie vlastných skúseností s kyberšikanou, prípadne ako a kedy sa stretli s týmito prejavmi pri online komunikácii.

 

 

 

Posledná časť bola zameraná na prevenciu pred kyberšikanou a ako tento útok na ich osobu odhaliť. Boli oboznámení s možnosťami boja proti týmto útokom, kde hľadať pomoc nie len pri kyberšikane, ale šikane všeobecne. Prakticky si ukázali aj kde a ako nahlásiť nevhodný obsah stránok, prejavov, videí a informácií.

Lektori sa snažili nenásilnou formou zapojiť všetkých účastníkov k diskusii a veľmi erudovaným, avšak prijateľným spôsobom odpovedali na všetky detské otázky. Webináre boli realizované na vysokej kvalitatívnej úrovni,  veľmi atraktívne spracované s názornými ukážkami a s veľmi hodnotnými informáciami, ktoré žiaci mohli hneď uplatniť v praxi. Žiakom boli poskytnuté aj informácie týkajúce sa legislatívneho vymedzenia týhto problémov, ako dané problémy riešiť a zaujať k nim postoj.

 

 

 

 

Na tretie stretnutie s odborníkmi pri téme „Riziká online prostredia…“ sa nedočkavo tešia nielen naši piatačikovia, ale aj celý učiteľský zbor, pretože takto podané a hlavne vyšpecifikované a praktické informácie majú veľkú cenu aj pre nás učiteľov. Naša práca absolvovaním webinárov nekončí a vo vzdelávaní a prevencii pokračujeme ďalej, pričom sa snažíme využiť ponúkaný informačný potenciál.

Pri ďalších stretnutiach so zúčastnenými žiakmi, hlavne na triednických hodinách, sme si skúsili znova podrobnejšie rozobrať témy, ktoré ich najviac zaujali. Vyjadrili spokojnosť s akciou, ktorej sa zúčastnili a prijali možnosti zúčastniť sa na podobných akciách aj v budúcnosti.

Žiackym výstupom, nie však konečným, je aj ich účasť na príprave on line plagátu a jeho následnej prezentácie spolužiakom aj v iných ročníkoch. Ich reakcie na prednáške, ale aj neskôr na hodinách boli dostačujúce a pozitívne. To je dôkazom, že organizácia a účasť žiakov na takýchto prednáškach je potrebná a spĺňa potreby a požiadavky súčasných mladých ľudí.

Okrem plagátu sa naši žiaci (fénixáci) na základe tejto akcie rozhodli vytvoriť aj vlastné návrhy (online predlohy) na odznaky, ktoré si vyrobia vo vlastnej réžii po návrate do školy za účelom vyjadrenia svojho jednoznačného odmietavého postoja voči akýmkoľvek násilnostiam na internete a kyberšikane.

 

Plagát: 7.A_Nástrahy internetu

 

 

 

 

Návrh odznaku 7.A triedy:

 

 

 

Spracovala:

Mgr., Bc. Janette Šalachová,

školský poradca,

koordinátor primárnej prevencie drogových závislostí a kriminality

ZŠ Postupimská 37, Košice

Predsedníčka Detskej organizácie Fénix Košice

 

Košice, 28.1.2021