FOLKFEST POSTUPIMSKÁ

Milí rodičia, priatelia, kolegovia, žiaci,

šk. r. 2020/21 je rokom dištančnej výučby. Žiaci sú unavení zo sedenia doma, z práce na počítači, sú izolovaní, chýbajú im kontakty, komunikácia, hra s rovesníkmi. Škola bola prázdna, od novembra každý pracoval individuálne a koncentroval svoju pozornosť na PC. Spoločne sme neoslavovali Vianočné sviatky, sviatok Troch kráľov, boli sme ochudobnení aj o tradície Veľkej noci a deti sa nemohli naučiť nové zručnosti, ktoré súvisia s remeslom, tvorivosťou, spoluprácou. Mnohí sa doma nevenujú rozvíjaniu motoriky, estetického cítenia. Žiaci málo maľovali, tvorili, majstrovali. Chýbal im kreatívny materiál (obchody boli zatvorené). Mestské deti nemajú aj teraz veľmi možnosť pracovať v záhrade a chýba im aj pohyb. Slovenská izba v našej škole ostala prázdna. Nevyužili sme jej prostredie na prezentáciu ľudových piesní, divadelných pásiem našich žiakov, aby sme si vychutnali naše ľudové tradície, ktoré nám dodávajú pocit istoty, spolunáležitosti a spoločnej hrdosti. Žiaci nemohli rozvíjať svoj talent, chýbala im možnosť svojej prezentácie.

Pripravili sme pre žiakov celej našej školy špeciálny týždeň pod názvom FOLKFEST POSTUPIMSKÁ.

V tento týždeň sa naši žiaci budú učiť, avšak zábavnou formou tzv. zážitkovou. Cieľom nášho FOLKFESTU  je zapojiť všetkých žiakov do reálneho života, počas týždňa spoločne prežiť všetky tradičné sviatky (Vianoce, Veľká noc), o ktoré boli ochudobnení. Zábavnou formou podporiť ich adaptáciu a socializáciu prostredníctvom ľudových tradícií, remesiel a znalosti slovenského kroja.  Neformálnym vzdelávaním získať nové vedomosti, zručnosti, upevniť si  národné cítenie a lásku k folklóru, vytvoriť žiakom priestor na prezentáciu svojho umeleckého, dramatického, ale aj športového talentu.

Tento projekt môžeme zrealizovať na základe získania finančného grantu vo výške 3000,- € na základe výzvy nadácie PONTIS z nadačného fondu Slovenských elektrární „ENERGIA PRE VZDELANIE 2021“ ,ktorý chcel takto podporiť projekty pre deti pri návrate do škôl. 

Viac informácií o výzve tu: https://www.nadaciapontis.sk/vyzvy/slovenske-elektrarne-podporia-projekty-pre-deti-pri-navrate-do-skol/

Viac o nadačnom fonde Slovenských elektrární tu:  https://www.nadaciapontis.sk/projekty/nadacny-fond-slovenskych-elektrarni/

Viac o podporených projektoch z tohto grantu ENERGIA PRE VZDELANIE 2021 tu: https://www.nadaciapontis.sk/novinky/podporili-sme-20-skol-a-organizacii-ktore-ziskali-grant-energia-pre-vzdelanie-2021/

Všimnite si, že naša základná škola ZŠ Postupimská 37, Košice je jednou z 20 škôl a organizácií a jedným z 23 projektov v rámci celej Slovenskej republiky, ktorá získala tento finančný grant! Tak isto tento grant získala Detská organizácia FÉNIX, o.z z Bratislavy na svoj projekt  Škola školička no.2 ,ktorej sme súčasťou ako Základná organizácia DO Fénix Košice, ktorá  pôsobí na našej škole už jedenásty rok a nesie značku kvality. 

Kľúčovými partnermi tohto projektu, ktorí nám pomáhajú rôznymi formami sú:  

 • Detská organizácia Fénix, o.z. – DO Fénix Košice, 
 • Divadlo Romathan,
 • Folklórna skupina Škvarkare, 
 • Futbalová akadémia Benecol, Košice,
 • Ing. Silvia Lukačínová – Tvorenie a učenie,  
 • Mestská časť Dargovských Hrdinov, Košice
 • Mgr. art. Monika Čákyová DESIGNOVO, s.r.o., 
 • Občianske združenie Škola života,
 • Súkromná stredná odborná škola ekonomicko – technická, Postupimská 37, Košice, 
 • Štvorlístok deťom Občianske združenie – Patrik Herman, 
 • Združenie rodičov a priateľov školy Postupimská 37, Košice. 

Projekt bude situovaný do vonkajšieho prostredia školského dvora, kde sa nachádza aj naša bylinková záhrada, stromový park, oddychová zóna, športovisko, trávnatá plocha teda priestor, kde môžeme dodržiavať čo najviac protipandemické opatrenia. Zároveň chceme využiť teplé počasie tohto obdobia. V celom projekte budú rozostavené stanovištia, kde budú prebiehať jednotlivé aktivity. DO Fénix Košice zapožičia jeden party stan, dva sedacie sety so stolom, šijacie stroje, technické náradie a rôzne druhy materiálu pre aktivity. Takýchto mobilných učební vďaka projektu budeme mať o tri viac!

Celý učiteľský zbor a naši partneri vykonali už v tejto chvíli množstvo prípravných prác. Veď na výzve sme pracovali od začiatku marca! Spolu odhadujeme minimálne 250 hodín našej dobrovoľníckej práce. Projekt sa pri tom nekončí realizáciou, ale jeho zúčtovaním, záverečnou správou, schválením tejto správy a odoslaním 30% z celej čiastky na školský účet.

A AKO TO TEDA BUDE PREBIEHAŤ?

Keďže školský rok sa začína na jeseň aj náš projekt začne jeseňou (práca v záhrade, zber plodov, kreatívne dielne). Festival otvoria žiacki moderátori, oblečení v ľudovom kroji, ktorí ho zároveň predstavia. Predstavia jeho regionálny pôvod, z čoho sa skladá. Zima bude venovaná aktivitám, ktoré by sme robili v škole, ide o pripomenutie si Vianoc, koledovanie, zdobenie perníkov, vyrobíme vianočné ozdoby, bábiky zo šúpolia. Budeme sa učiť aj vyšívať. Jar je spojená s myšlienkou Veľkej noci – maľovanie kraslíc, pletenie korbáčov, prebúdzanie záhrady, sadenie. Skončíme letom, keďže aj projekt je takto situovaný do letných mesiacov. S tým sú spojené Jánske dni, tancovanie na lúke, aranžovanie poľných kvetov, stavanie vatry.

Posledný deň bude venovaný záverečnému defilé žiackych prác a výrobkov vo forme výstavky, uskutočníme folklórny výchovný koncert a zrealizujeme MINI TALENT FOLK FEST  – súťaž našich žiackych talentov v hudbe, speve a tanci.  Záver bude venovaný vyhodnoteniu súťaží Stavanie vatry, Domáce cestoviny a MINI TALENT FOLK FEST vrátane prehliadky „V kroji“. Vyrobené cestoviny venujeme psiemu útulku v Haniske. 

Veríme, že sa nám všetko podarí, čo sme si naplánovali, tak aby naši žiaci boli šťastní, získali pekné spomienky, niečo nové sa naučili. Počas FOLKFEST týždňa sa môžu zapojiť až do 50 aktivít, z toho iba v troch prípadoch budú pasívnymi prijímateľmi a v 47 aktivitách sa žiada ich aktívna účasť. Okrem toho veľmi dôležitým výchovným momentom je aj fakt, že naši žiaci sa participovaním už aj na príprave FOLKFESTU učia potrebným životným zručnostiam: 

- pomáhať si, organizovať, prezentovať sa
- uvedomiť si, že sme jedna silná komunita
- chápať dôležitosť spolupráce
- vidieť skutočné hodnoty života
- poznať a uchovávať vlastné tradície.

Tak isto aj my pedagogickí aj nepedagogickí zamestnanci školy máme potrebu  tešiť sa z dobre vykonanej práce, z realizácie skvelého nápadu, spolupráce s našimi žiakmi a Vašej podpory. Už teraz ju pociťujeme a oceňujeme, ako Vy rodičia nám pomáhate a podporujete túto myšlienku prípravou Vašich detí.

Všetci si silno držíme všetky prsty a tešíme sa v zmysle hesla FOLKLÓR NÁS SPÁJA!