Kritériá záverečného hodnotenia

Kritériá záverečného hodnotenia žiakov v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v školách v II. polroku školského roka 2019/2020 v Základnej škole, Postupimská 37 v Košiciach

Kritériá  sú vypracované na základe Usmernenia na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020, ktoré vydalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR dňa 6.4.2020.


Základné princípy hodnotenia žiakov v čase prerušeného vyučovania v školách:

 • Zabezpečiť spravodlivosť pri hodnotení každého žiaka rešpektovaním individuálnych podmienok na domácu prípravu a dištančné vzdelávanie.

 • Sústrediť pozornosť na poskytovanie slovnej spätnej väzby.

 • Akceptovať jedinečnosť podmienok žiakov na vzdelávanie.


Zásady hodnotenia:

 • Priebežné hodnotenie sa počas prerušeného vyučovania v školách realizuje formou slovného hodnotenia. Priebežné hodnotenie má mať charakter konštruktívnej spätnej väzby (odporúčaní, korekcie chýb), poskytovanej žiakom počas učenia sa. Má motivačnú a aktivizujúci funkciu.

 • Pri priebežnom aj záverečnom hodnotení sa prihliada predovšetkým na osobitosti, možnosti a individuálne podmienky na domácu prípravu počas prerušeného vyučovania v školách.

Získavanie podkladov na hodnotenie:

 • Podklady na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov získava učiteľ v čase prerušeného vyučovania v školách najmä z portfólií žiackych prác a rozhovormi so žiakmi, príp. konzultáciou s rodičmi.

 • Učitelia využívajú pri hodnotení žiakov spoluprácu a konzultácie s ostatnými pedagogickými zamestnancami školy a podľa potreby aj s odbornými zamestnancami školy (asistenti, školská psychologička, školská špeciálna pedagogička).

 • Po obnovení vyučovania v školách sa písomné a ústne skúšanie nerealizuje najmenej tri týždne od nástupu žiakov do školy.


Kritéria, podľa ktorých je žiak hodnotený:

 • Aktívny prístup, snaha, prejavený záujem, zodpovednosť, samostatnosť.

 • Vypracovanie zadaných úloh (samostatná práca žiakov, vypracované zadania počas domácej prípravy, projekty, riešenie úloh, pracovné listy, cvičenia v pracovných zošitoch…) z jednotlivých predmetov v množstve stanovenom vyučujúcim daného predmetu.

 • Účasť žiaka na online hodinách realizovaných vyučujúcim s prihliadnutím na individuálne podmienky žiaka zúčastniť sa online hodín.

 • Vypracovanie úloh, zadaní, projektov.


Postup do vyššieho ročníka


Pri nesplnení minimálnych podmienok a kritérií nebude žiak v danom období hodnotený/klasifikovaný a bude mu umožnené dodatočné preskúšanie alebo vykonanie komisionálnych skúšok. Postup do ďalšieho ročníka bude závisieť od výsledku preskúšania alebo od výsledku žiaka na komisionálnych skúškach.

V čase mimoriadnej situácie je vo výnimočných prípadoch možné určiť pred postupom do vyššieho ročníka preskúšanie u tých žiakov 2. stupňa ZŠ, ktorí zo subjektívnych príčin neplnili požiadavky vyučovania na diaľku a dosiahli neuspokojivé výsledky za obdobie pred prerušením vyučovania.Mgr. Jana Polačková
riaditeľka školy