Slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023

HARMONOGRAM DŇA:

7.45 – 8.00 – príchod žiakov 2. – 9. ročníka do školy  cez vchod ŠKD

8.00 – príchod žiakov 1. ročníka pred hlavný vchod školy, kde ich budú čakať pani učiteľky
8.00 – triednická hodina s triednymi učiteľmi

9.00 – slávnostné otvorenie školského roka v átriu školy (v prípade nepriaznivého počasia v telocvični školy)

9.30 – ukončenie slávnostného otvorenia školského roka a odchod žiakov domov

Podmienky pre vstup žiaka do školy:
Zákonný zástupca žiaka odovzdá “Písomné prehlásenie o bezpríznakovosti” (cez IŽK alebo vyplnením tlačiva pri vchode do školy).

5.9.2022 – obed v školskej jedálni nebude

5.9.2022 – činnosť ŠKD do 12,00 hod. Ranná ŠKD 7:00-7:40

Stravovanie v školskej jedálni a činnosť ŠKD sa začína 6. septembra 2022.

Prihlásenie žiakov na stravu
Prihlásiť Vaše dieťa na obedy v ŠJ môžete prostredníctvom ”Prihlášky na stravovanie”.
Vypísanú a podpísanú prihlášku žiaci odovzdajú triednym učiteľom najneskôr 5.9.2022.

Nasledujúce dni:

6.9.2022 – vyučovanie pre 1.-4. ročník  – 8,00 – 11,40 hod. (4 vyučovacie hodiny)

                – vyučovanie pre 5.-9. ročník  – 8,00 – 12,35 hod. (5 vyučovacích hodín)

                Žiaci budú dostávať učebnice.

7.9.-9.9.2022 – vyučovanie pre 1.-9. ročník prebieha podľa rozvrhu hodín

Tešíme sa na Vás!