Džin Alkoholín a zdravie (protidrogová prevencia)

Hlavným cieľom prevencie rizikového správania v školskom prostredí je dosiahnuť, aby dieťa malo na úrovni primeranej svojmu veku vedomé úsilie uprednostňovať nerizikové správanie a posilňovať upevňovanie zdravia. Žiakovi môžeme ukázať, aké úskalia na neho v živote číhajú, čo všetko napríklad alkohol a fajčenie na neho pri ich užívaní nastražili. Dôležité je však ho poučiť o rizikách včas a preto sme sa touto témou zaoberali aj športovci v 3.B triede. Prácu sme si rozdelili na dve etapy. V prvej sa žiaci sa rozdelili na dve skupiny. Jedna skupina sa venovala príbehu džina Alkoholína, ktorého výtvarne stvárnili podľa svojich predstáv a symbolicky uzatvorili do fľaše. Druhá skupina sa venovala téme Zdravie, kde žiaci vytvárali obrázky podľa vlastných predstáv, pričom sme zdôrazňovali ich význam pre život človeka. Žiaci svoje práce prezentovali a ústne komentovali. V druhej etape každý žiak utvoril rým na jeden druh ovocia, ktorý použil v dvojveršovej alebo štvorveršovej básničke, ktorú doplnil vhodnou ilustráciou. Všetky básničky sme pripojili k téme Zdravie. Na hodinách vládla príjemná pracovná atmosféra.

Tr.uč. Mgr. Mária Falatová