ŠKOLENIE PEER AKTIVISTOV

PROJEKT PRIMÁRNEJ PREVENCIE DROGOVÝCH ZÁVISLOSTÍ, KRIMINALITY A SOCIÁLNOPATOLOGICKÝCH JAVOV v našej škole nemôže fungovať bez angažovanosti a práce rovesníkov pod vedením koordinátorky Mgr., Bc. Janette Šalachovej. Keďže nám minulý školský rok zanikla skupina našich aktivistov odchodom deviatakov, tak štafetu preberajú najmladší žiaci na II. stupni. Školenie PEER aktivistov pre primárnu prevenciu závislostí pod vedením PaedDr. Lýdie Olajošovej a Mgr. Kozákovej z CPPPaP KE III sa uskutočnilo 6. a 7. októbra 2020 v kultúrnej miestnosti. Nová desaťčlenná skupina z 5.A sa oboznámila s nástrahami fajčenia, alkoholizmu, naučili sa povedať „NIE“ niekoľkými spôsobmi všetkým neduhom dnešnej doby a získali nové informácie o látkových a nelátkových drogách a ich nežiaducich účinkoch. Výsledkom školenia je obdržanie certifikátov pre našich žiakov. Našim novým PEER aktivistom z V.A želáme veľa pracovného nadšenia, množstvo tvorivých nápadov v realizácii kampaní proti drogám, skvelú spoluprácu a veľa pracovných úspechov.

Mgr., Bc. Janette Šalachová