Prednáška BOZ-Š pre prvý stupeň

Milí rodičia, 

v školách a školských zariadeniach trávia deti a žiaci veľa času. My sme sa preto stretli s našimi  žiakmi z I. stupňa, aby sme si povedali, aké sú povinnosti školy v súvislosti so zabezpečením bezpečnosti a ochrany zdravia, ale aj to, že žiak sa musí v škole správať slušne, dbať na pokyny pedagogických zamestnancov, dodržiavať školský poriadok  aby nedošlo k úrazu, či poškodeniu zdravia.