Vedecký kuriér – Európska noc výskumníkov

Vďaka STU v Bratislave, ktorá už niekoľko rokov zastrešuje na Slovensku veľkú medzinárodnú akciu na popularizáciu vedy – EURÓPSKU NOC VÝSKUMNÍKOV, dostali naši žiaci šancu vyskúšať si prácu vedcov – fyzikov. Zapojili sme sa do aktivity VEDECKÝ KURIÉR, ktorej cieľom je nadchnúť žiakov pre vedu práve prostredníctvom vedeckých pokusov. Pokusy sme realizovali v prvom októbrovom týždni na hodinách fyziky, ale aj po vyučovaní. Zatiaľ sa zapojili žiaci 5.B a 6.A triedy. V aktivite plánujeme pokračovať a pomôcky z vedeckého kufríka určite ešte využijeme aj na ďalšie pokusy.