Usmernenie k nástupu do školy

ORGANIZÁCIA A PODMIENKY VÝCHOVY A VZDELÁVANIA V ZÁKLADNEJ ŠKOLE POSTUPIMSKÁ 37 V KOŠICIACH NA OBDOBIE OD 1.6.2020 DO KONCA ŠKOLSKÉHO ROKA 2019/2020

Na základe rozhodnutia Mesta Košice ako zriaďovateľa škôl a školských zariadení v súlade s rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 22. mája 2020 rozhodlo s účinnosťou od 1. júna 2020 obnoviť školské vyučovanie 1.-5. ročníka, prevádzku školského klubu detí a zariadenie školského stravovania našej základnej školy s dôrazom na dodržiavanie opatrení vydaných RÚVZ a Ústredným krízovým štábom SR.

POKYNY K ORGANIZÁCII PREVÁDZKY ŠKOLY

Prevádzka školy bude od 7,00 do 16,00.

ROZDELENIE ŽIAKOV DO SKUPÍN A OPATRENIA PRI PRÍCHODE A ODCHODE ŽIAKOV

Žiaci budú rozdelení do skupín, v ktorých ich bude najviac 20. V skupinách budú žiaci z rôznych tried aj rôznych ročníkov. Vytvorené skupiny žiakov sa nebudú miešať, rovnaké skupiny žiakov budú spolu aj popoludní v školskom klube.

Príchod žiakov do školy bude rozdelený na niekoľko časových úsekov od 7,00 do 8,00  z dôvodu zabezpečenia každodenného ranného zdravotného filtra, ranného merania teploty žiakov každej skupiny pedagogickým zamestnancom alebo iným povereným zamestnancom bezdotykovým teplomerom pri vstupe do základnej školy.

Z tohto dôvodu je nutné, aby každé ráno prišiel žiak v sprievode dospelej osoby (zákonného zástupcu dieťaťa), s ktorou žije v spoločnej domácnosti. V prípade, že žiak neprejde ranným filtrom, vráti sa spolu s dospelým doprovodom domov. Zároveň Vás prosíme  o minimalizovanie kontaktu pred budovou školy. Dospelé osoby i žiaci budú mať pri príchode do školy prekryté horné dýchacie cesty rúškom. Žiaci budú prichádzať do školy cez dva vchody (hlavný vchod a vchod pre ŠKD). Avšak každý žiak má presne určený vchod v danej skupine, do ktorej je zaradený.

Odchod žiakov zo školy bude v presne stanovených časoch pre každú skupinu podľa pokynov a to v čase od 12,35 – 16,00.

Žiaka si vyzdvihne dospelá osoba. V prípade že dieťa pôjde domov samo, musí odovzdať písomné potvrdenie od zákonného zástupcu.

Prvý deň pri vstupe do budovy školy dieťa odovzdá vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia a čestné vyhlásenie zákonného zástupcu – tlačivo je potrebné vytlačiť a vyplniť, stiahnete ho tu –> TLAČIVO

V prípade, že žiak preruší dochádzku do základnej školy v trvaní viac ako tri dni, opätovne prinesie vyhlásenie o tom, že neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie – tá istá príloha.

Zákonní zástupcovia ani žiadna iná doprevádzajúca osoba nemôže vstupovať do budovy školy pri odovzdávaní ani preberaní dieťaťa do/zo školy.

VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍ PROCES

Je potrebné, aby si žiak priniesol každý deň do školy dve rúška (v jednom príde, druhé si uloží do tašky) a balík hygienických vreckoviek.

Vyučovanie bude prebiehať podľa upraveného rozvrhu hodín, ktorý žiakom oznámia triedni učitelia v termíne do nástupu do školy. Podľa odporúčania MŠVVaŠ budú organizované aktivity aj v externom areáli školy.

Deti sú povinné nosiť rúška len v spoločných priestoroch. V triede rúška nemusia nosiť.

Pri žiakoch jednej skupiny sa budú striedať po celý čas dvaja resp. traja pedagogickí zamestnanci – dopoludnia triedna učiteľka, popoludní pedagogický zamestnanec poverený vedením školského klubu danej skupiny.

V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, zákonný zástupca bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestnym príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

STRAVOVANIE

Stravovanie bude zabezpečené formou teplej stravy vydávanej v školskej jedálni s dodržaním hygienicko-epidemiologických opatrení vždy v presne stanovenom čase pre danú skupinu.

DEZINFEKCIA

Škola zabezpečí pravidelnú dezinfekciu miestností, podláh, dotykových plôch a ostatných povrchov alebo predmetov podľa dodatku k prevádzkovému poriadku školy na obdobie od 1.6.2020 do konca školského roka 2019/2020.

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Triedni učitelia oznámia zákonným zástupcom písomnou formou (email, IŽK) zaradenie dieťaťa do príslušnej skupiny i čas a vchod príchodu/odchodu do/zo školy, čas obeda a rozvrh najneskôr do 29.5.2020.

Ďakujem za pochopenie a verím, že otvorenie školy i domáce vzdelávanie spoločne zvládneme.

Mgr. Jana Polačková,
riaditeľka školy