PREVENTÍVNE AKTIVITY RÚVZ KOŠICE

Vážení rodičia, žiaci a priatelia školy,

 

vzhľadom na vážnosť pandemickej situácie vo svete a u nás sme považovali za vhodné a potrebné opätovne poučiť našich žiakov o potrebe hygieny, spôsobe prenosu respiračných ochorení a iných, ktoré trápia ľudstvo po celé stáročia  resp. o závažnosti epidemických ochorení, prevencii a ochrane proti nim ako aj o faktoch, mýtoch týkajúcich sa očkovania a pod. Aj keď tieto témy sú predmetom učiva BIOLÓGIE vo všetkých ročníkoch a pravidelne sa k nim vraciame, považujeme za významné, ak to deti počujú aj z úst nielen učiteľov, ale aj iných a to odborníkov z praxe.

V úzkej spolupráci s RÚVZ Košice, Odborom podpory výchovy k zdraviu sa na pôde našej školy uskutočnilo množstvo prednášok a preventívnych aktivít, počas ktorých sa naše deti naučili dôkladne si umývať ruky, pretože pod UV lampou videli špinu na svojich rukách, keď si ich nedbalo umyli. Deti z našej školy vedia, ako si majú posilňovať imunitu, poznajú spôsoby prenosu respiračných ochorení a hlavne ovládajú princípy prevencie. 

Odbornú záštitu prevzali MUDr. Jana Kollárová – zástupca regionálneho hygienika, PhDr. Fabiánová a MUDr. Gregová.

Podarilo sa nám behom septembra a októbra naplniť stanovený program preventívnych prednášok na 100%.

Prinášame prehľad tém a ich obsah. Každá trieda absolvovala svoju prednášku samostatne v uvedené dni. V prílohe môžete vidieť na fotografiách, ako to prebiehalo.

 

Mgr., Bc. Janette Šalachová