Etiketa dištančného vzdelávania

Vážení rodičia,

na základe Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 23. októbra 2020, číslo: 2020/17949:1-A1810 sa mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v našej základnej škole pre žiakov 5. – 9. ročníka s účinnosťou od 26. októbra 2020 do odvolania. Vzhľadom na už dlhšie pretrvávajúcu epidemiologickú situáciu sme sa na dištančné vzdelávanie pripravovali nielen my, učitelia, ale naši žiaci. Na hodinách informatiky si spolu s vyučujúcim prešli nové prostredie a nástroj pre vyučovanie Google Trieda a každý žiak má svoje heslo na prihlásenie. Chceme zdôrazniť, že sa vyučovanie neprerušuje, nemení sa obsah vzdelávania, len sa mení jeho forma. Povinnosti týkajúce sa účasti a aktivity na vyučovaní zostávajú nezmenené pre rodičov i žiakov. Úlohy budú žiakom zadávané nielen na on-line hodinách, ale aj zasielaním materiálov na vypracovanie a odoslanie vyučujúcemu.

Preto sme pre Vás pripravili Etiketu dištančného vzdelávania, v ktorej sú zakotvené pravidlá vyučovania, ale aj jednoduchý návod, ako  dištančné vyučovanie zvládnuť z Vášho domova.

 

Etiketa dištančného vzdelávania

 

 • Ráno sa reálne priprav ako pred cestou do školy a vykonaj rannú hygienu (umyť sa, učesať sa, obliecť sa).
 • Riaď sa podľa nového rozvrhu, ktorý ti poslal do IŽK tvoj triedny učiteľ.
 • Pripoj sa on-line aspoň 10 minút pred začiatkom vyučovania (vyučovacej hodiny).
 • Dohliadni, aby si mal funkčné a nabité zariadenie, na ktorom budeš pracovať.
 • Skontroluj si kameru a mikrofón.
 • Počas on-line hodín si povinný mať zapnutú kameru aj mikrofón, potom sa riaď ostatnými pokynmi vyučujúceho na danej hodine.
 • Skontroluj si všetky pomôcky, ktoré od teba požaduje vyučujúci.
 • Zabezpeč si vhodné pracovné prostredie na vyučovanie.
 • Pracuj podľa pokynov učiteľa, nezdržuj seba ani ostatných spolužiakov zbytočnými poznámkami alebo svojou nepripravenosťou na hodinu.
 • Očakáva sa od teba aktívne zapájanie počas vyučovacieho procesu a dôsledná domáca príprava.
 • Tvoj triedny učiteľ je primárny komunikačný partner s tebou aj s tvojimi rodičmi. Komunikácia prebieha individuálne prostredníctvom emailu, IŽK, Google Triedou alebo inými zabehnutými kanálmi danej triedy.
 • Neodchádzaj svojvoľne počas on-line hodiny.
 • Nemaž a neupravuj svojim spolužiakom ich dokumenty na disku.
 • V prípade akýchkoľvek nejasností kontaktuj vyučujúceho predmetu alebo svojho triedneho učiteľa.
 • Počas hodiny nejedz a nepi, urob to počas prestávky.
 • Vypracované úlohy zasielaj načas podľa pokynov vyučujúcich učiteľov.
 • Pracuj samostatne, táto situácia ťa pripravuje do života v rámci novej kultúry „home office“ a zíde sa ti do života.
 • Prísne sa zakazuje robiť akýkoľvek audiovizuálny záznam z on-line hodín. V opačnom prípade sa to považuje za porušenie školského poriadku s dôsledkom udelenia výchovného opatrenia.
 • Neúčasť na on-line hodine, ktorá nie je ospravedlnená, sa považuje za neospravedlnenú hodinu.
 • Neúčasť na on-line vyučovaní (závažné okolnosti, choroba, …) ospravedlňujú rodičia u triedneho učiteľa emailom/telefonicky.

Vážení rodičia, táto situácia, ktorá sa zopakovala z marca, Vás niektorých možno vyľakala, iných znechutila, ale verím, že mnohí použijete skúsenosti z už prežitého a o to ľahšie, bez stresu a strachu si poviete, že to zvládneme. Vychytali sme „muchy“ z minula, vieme sa vyhnúť chybám. Prosíme Vás, spolu s nami motivujte  svoje deti, našich žiakov k učeniu, pretože toto neštandardné obdobie môže spraviť z našich detí:

 • samostatne premýšľajúcich
 • zodpovedných
 • citlivejších
 • vnímavých
 • kriticky mysliacich mladých ľudí, ktorí nezostanú v živote pred prekážkou stáť, ale ju s odvahou preskočia.

A my v nich veríme.

Vaši učitelia z Postupimskej