Usmernenie COVID-19

Opatrenia na zamedzenie šírenia prenosných ochorení

Na základe odporúčaní MŠVVaŠ SR, Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Košiciach, Magistrátu mesta Košice a Oddelenia školstva v Košiciach riaditeľstvo Základnej školy, Postupimská 37 v Košiciach informuje v súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 o nasledujúcich opatreniach.

.