Anglický jazyk na našej škole – inovatívne a moderne

Tak ako je v dnešnej dobe dôležitý cudzí jazyk vo svete, obzvlášť angličtina, tak je dôležité vytvárať si k nemu pozitívny vzťah od ranného veku. Na našej škole sa snažíme výučbu cudzích jazykov nielen kvalitne vyučovať, ale aj spestriť vyučovacie hodiny rôznymi inovatívnymi metódami aj zážitkovo. Novinkou je u nás výučba CLIL metódy na hodinách biológie, chémie a taktiež prvouky. Žiaci si nielen osvojujú pojmy a procesy v slovenčine, ale aj v angličtine. A verte, neverte zvládajú to bravúrne, aj naši prváci. Tu je ukážka ich vytrvalej práce počas celého roka. Téma „ŽIVOČÍCHY“ – učenie sa pojmov, poznatkov, slovná zásoba v angličtine a k tomu tímová práca v skupinkách, prezentácia vedomostí s výsledkom tvorby spoločného projektu – „ANIMALS“. Tvorbe projektov a prezentácii sa pravidelne venujú aj naši štvrtáci, spríjemnili sme si hodinu o počasí v exteriéri.