Poďakovanie riaditeľky školy

Ďakujem všetkým pedagógom – zástupkyni RŠ, učiteľom, asistentom, školskému špeciálnemu pedagógovi, školskej psychologičke a vychovávateľkám za všetko úsilie vynaložené pri práci s našimi žiakmi počas školského roka 2021/2022, vďaka čomu bol pre nás veľmi úspešný. Moje poďakovanie patrí aj zamestnancom – hospodárke, administratíve, upratovačkám, školníkovi, kuchárkam a vedúcej školskej jedálne, ktorí nám svojou prácou zabezpečili príjemné školské prostredie a starali sa o plynulé fungovanie školy. Poďakovať chcem aj rodičom našim žiakov, za ich spoluprácu so školou a láskavé sprevádzanie svojich detí cestou poznania. Ďakujem patrí všetkým známym aj neznámym priateľom školy za ich pomoc, podporu, ocenenie a náklonnosť.
 
Prajem Vám všetkým pokojné, slnečné a príjemné dovolenkové dni s Vašimi rodinami!
 
Jana Polačková, riaditeľka školy