SPOLOČNÝ ERB

Základom sebarozvoja je uvedomiť si svoje silné a slabé stránky a ďalej s nimi pracovať. O tom už vedia žiaci 3.B triedy, ktorí absolvovali aktivitu s názvom SPOLOČNÝ ERB zameranú na stmelenie a integráciu skupiny.  Počas tejto aktivity objavovali a spoločne pomenovali svoje pozitívne vlastnosti, poznávali seba aj iných. Dobrou spoluprácou sa im podarilo vytvoriť spoločné dielo – TRIEDNY ERB a zažiť pozitívne emócie a pocit spolupatričnosti k skupine.

„Dobrými sa stávame konaním dobra, dobrých skutkov, cvikom a zvykom.“  Aristoteles