POZNÁŠ KNIŽNÝCH HRDINOV? – ŽIACKA ŠKOLSKÁ RADA

Marec je už každoročne spájaný so svetom kníh. Tradícia, prečo marec dostal prívlastok mesiac kníh, tkvie v masovej akcii, ktorú iniciovalo Ministerstvo kultúry spolu so Zväzom československých spisovateľov v roku 1955. K myšlienke zvýšenia počtu čitateľov sa pripojili organizácie a občania, ktorí na počesť ľudového básnika Mateja Hrebendu za mesiac kníh zvolili marec. Tým vzdali úctu mesiacu, v ktorom sa narodil aj zomrel tento významný šíriteľ a milovník knižnej kultúry.

Na počesť tohto mesiaca prebieha na našej škole akcia Poznáš knižných hrdinov?, počas ktorej naši žiaci každý deň hádajú mená knižných hrdinov na fotkách, ktoré im poskytne ŽŠR. Meno literárneho hrdinu vložia do krabičky. ŽŠR každý deň vyžrebuje jedného výhercu, ktorý získa knižnú odmenu. Meno víťaza a správnej odpovede sa žiaci dozvedajú prostredníctvom školského rozhlasu, ktorý našim čitateľom prezradí aj  zaujímavosti o vybraných knihách.