Music workshop

VÝZNAM HUDBY A JEJ BLAHODÁRNY VPLYV

„Podľa Platóna sa hudba spája s ľudskou prirodzenosťou a vedie ju k poznaniu krásy. Aristoteles tvrdil, že človek má vrodený zmysel pre rytmus a melódiu. Preto na neho hudba silno pôsobí a môže poskytnúť očistu od nepríjemných psychických stavov.

Aj na školákov vplýva správna  hudba pozitívne a ovplyvňuje ich vo viacerých smeroch. Deti si pri speve obohacujú slovnú zásobu, lepšie čítajú, zdokonaľujú sa v matematike, spoločenských aj prírodných vedách. Štúdie ukazujú, že deti, ktoré sa venujú spevu alebo hre na akýkoľvek hudobný nástroj, dosahujú lepšie výsledky vo všetkých predmetoch. Nie je až tak dôležité, aby sa dieťa venovalo hudbe pod vedením profesionála, ale mali by sme sa snažiť budovať v ňom lásku k nej. Deti, ktoré sa venujú hudbe, sa učia oceniť krásu, ako aj rozvíjať sústredenie a dôveru prostredníctvom hudby.

Vážení rodičia a žiaci,

tento týždeň každý z nás netrpezlivo očakáva piatok 9.12.2022. Všetci sa spoločne tešíme na vianočný koncert v Štátnej filharmónii Košice. Zaznejú melódie známe z vianočných rozprávok a filmov. Všetci naši žiaci sú v štádiu príprav a ja ako školská poradkyňa sa nesmierne teším, keď za mnou chodia dievčatá a chlapci a hovoria mi, čo majú pripravené na oblečenie, aký účes si spravia a ako sa tešia. 

Naozaj sme chceli dosiahnuť takúto „prípravu“ a dalo nám to celkom zabrať. Vďaka MUSIC WORKSHOPU, ktorý sa konal 9.11.2022 pod záštitou DO Fénix Košice sme žiakom sprostredkovali možnosť počúvať hudbu, počuť rytmus, spoznať hudobné nástroje, ale hlavne tvoriť vlastnú hudbu, skúsiť hrať na hudobných nástrojoch a mať radosť z hudby a tešiť sa z nej. Túto skúsenosť sme nazvali „Hudobné nástroje a živá hudba“.

Druhou časťou workshopu pod názvom „Ako si užiť koncert?“ sme žiakov pripravili práve na vianočný koncert v Štátnej filharmónii Košice. Preberali sme otázky: Ako sa obliecť na kultúrne podujatie ?, Ako sa správať počas koncertu?, Kedy je vhodné tlieskať?, Ako oceniť hudobníkov? Všetci naši žiaci už vedia, čo je to STANDING OVATION a ako vyjadriť „BRAVÓ!“

Veľké poďakovanie patrí rodičom našich žiakov a to pánovi Mgr. art. Martinovi Švecovi, stálemu členovi Štátnej filharmónie Košice, zároveň členovi Štátneho divadla Košice a pedagógovi na Konzervatóriu v Košiciach, ktorý workshop obohatil svojou hrou na saxofóne. Naše poďakovanie patrí aj pani Mgr. Alene Černej, ktorá predviedla hudobné ukážky v hre na flautu. Ceníme si čas, ochotu a vôľu rodičov našich žiakov. Ďakujeme!

Veľkými motivátormi v hre na hudobný nástroj pre ostatných boli priamo aj naši žiaci: Elenka Švecová z 5. B – hra na klavír a husle, Aman Yaluri z 5.A – hra na klavír a Sofia Domiterová z 5.B – hra na klavír. Ďalšími pomocníkmi boli chlapci z 6.A – Janko Mičák a Radko Blažek, chlapci z 7.A a to Kiko Durkáč, Gabko Köteles, Dávid Bodnár a Sofia Šeregová z 8.A. Všetkým deťom patrí veľká chvála a tiež veľké ĎAKUJEM.

V závere vyjadrujem vďaku aj kolegom, ktorí svojou aktívnou účasťou pomohli pripraviť toto krásne zážitkové vzdelávanie. 

Projekt podporila finančným grantom 600€ DO Fénix Košice. Celý koncept, grafiku a organizáciu som navrhla a spracovala ja, školská poradkyňa – Mgr. Janette Šalachová vrátane dodania hudobných nástrojov a občerstvenia. Music workshop viedol pán učiteľ Mgr. Nikolaj Duda v spolupráci s rodičmi našich žiakov. Poučenie a prezentáciu „Ako si užiť koncert?“ pripravila a realizovala Mgr. Daniela Barányová. Poučenie realizovala aj Mgr. Marta Zahurancová. Nástenku a dekorácie pomáhala školskej poradkyni pripraviť Mgr. Dominika Uličná a žiaci 7.A triedy. Menovky hudobných nástrojov pripravili v cudzích jazykoch Aj, Nj a Rj naši „jazykári“ a to Mgr. Ivana PilátováMgr. Nikolaj Duda.

Všetkým vyjadrujem vďaku za spoluprácu, zdarný výsledok a napĺňanie našich cieľov v oblasti prevencie a podpory medzipredmetových vzťahov t.j. systematicky posilňovať psychické a sociálne zdravie žiakov, systematicky podporovať budovanie zdravých postojov žiakov atď. 

Mgr., Bc. Janette Šalachová, 
učiteľka, školský poradca, predsedníčka DO Fénix Košice

Zdroje:

https://www.facebook.com/relaxaciepredeti/posts/1004142579646804/

https://eduworld.sk/cd/jaroslava-konickova/837/aky-ma-na-deti-vplyv-hudba