CELOŠKOLSKÁ AKCIA Financie vo vrecku 📸

Vedeli ste, že finančné vzdelávanie môže byť zábavné?

Áno, dobre ste počuli! Vďaka novému projektu „Financie vo vrecku“ z dielne DO Fénix, o.z. sme dokázali, že sa dá učiť o peniazoch a hospodárení s nimi s úsmevom na tvári a veľkou dávkou zábavy.

Projekt „Financie vo vrecku“ bol inovatívnym spôsobom, ako vzdelávať deti o finančných záležitostiach. Sledovali sme cieľ, aby sme učili deti o úsporách, investíciách a zodpovednom hospodárení s peniazmi, no robili sme to spôsobom, ktorý bol pre ne zaujímavý a prístupný.

Celý projekt bol skvelým tímom úžasných ľudí, ktorí boli plní nadšenia a odhodlania. Naši kolegovia si vybrali rôzne roly a vytvorili jedinečné stanovištia, kde deti mohli hravo a kreatívne spoznávať svet financií. Ich prínos a oddanosť bola neprehliadnuteľná a nevyčísliteľná.

Ale najdôležitejšie boli samotné deti. Ich nadšenie, otázky a zvedavosť nám všetkým dodávali energiu. Bolo úžasné vidieť, ako sa zapájali do aktivít, ako si osvojovali nové poznatky a ako s radosťou objavovali svet financií.

Ako by sme však mohli zabudnúť na rodičov? Ich podpora bola neoceniteľná. Nielenže nám pomohli materiálne, ale hlavne nás povzbudzovali a podporovali v našom úsilí priniesť deťom nezabudnuteľný zážitok a vzdelanie, ktoré im pomôže v budúcnosti.

Preto by sme sa chceli touto cestou úprimne poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na tomto projekte – našim skvelým kolegom, úžasným deťom a veľkorysým rodičom. Vaša podpora a nadšenie nám dávali silu a motiváciu pokračovať ďalej v našej misii.

„Financie vo vrecku“ je len začiatok. Veríme, že sme vzbudili záujem o finančnú gramotnosť a otvorili dvere k lepšiemu porozumeniu sveta financií. Napr. deti už vedia, ako sa cítia ich rodičia, keď majú platiť vysoké účty, či kupovať drahé veci. ďalšie postrehy si pozrite tu: https://www.do-fenix.sk/2024/02/v-kosiciach-si-zahrali-hru-financie-vo-vrecku/

Pozrite si kompletnú spätnú väzbu našich žiakov: https://drive.google.com/drive/folders/1k7mZ6xah4zQkDubyrWYcv9SZxXjk2lvU?usp=drive_link

Pokračovanie pod fotografiami

A s vašou podporou rodičia sme schopní dosiahnuť ešte viac. Ďakujeme vám všetkým a tešíme sa na ďalšie spoločné dobrodružstvá!

Doplňujúce poďakovanie patrí aj:

Radi by sme využili túto príležitosť na vyslovenie hlbokej vďaky Detskej organizácii Fénix, o.z. za poskytnutie tejto úžasnej hry, ktorá nám umožnila priniesť vzdelávanie o financiách do našej školy takýmto inovatívnym spôsobom. Vaša podpora a dôvera sú pre nás neoceniteľné.

Osobitné poďakovanie patrí Mgr. Nikole Synak Vorelovej, PhD., autorke hry, za jej cenné rady, inštrukcie a podporu počas celého procesu. Vaša odbornosť a nadšenie pre finančné vzdelávanie sa preniesli aj na nás a pomohli nám spraviť túto hru naozaj výnimočnou.

Taktiež chceme poďakovať Mgr. Kataríne Škorvagovej, autorke hry „Še3 – V zázračnom lese“, za vašu tvorivosť a prínos k našej hre. Vaše dielo nám otvorilo nové možnosti a pomohlo nám priniesť deťom nezabudnuteľný zážitok.

Bez Mgr., Bc. Janette Šalachovej, koordinátorky celého projektu na ZŠ Postupimská 37 v Košiciach, by táto hra nebola možná. Vaša práca, srdce a starostlivosť o detaily vytvorili ideálne podmienky pre úspech celej akcie. Ďakujeme vám za vašu oddanosť a snahu.

S úprimnou vďakou a obdivom,

Mgr. Bc. Janette Šalachová
učiteľka, školský poradca,
školská koordinátorka vo výchove a vzdelávaní
(prevencie drogových závislostí, kriminality
a sociálnopatologických javov)