Harmonogram pprijímacieho konania na stredné školy – info

Vážení žiaci a zákonní zástupcovia,

dovoľujeme si Vás upozorniť, že sa blíži termín podávania prihlášok na stredné školy. Posledným možným dňom na podanie prihlášok je 20. marec 2024. V tento deň je potrebné, aby zákonný zástupca podal prihlášku pre svoje dieťa buď poštou, alebo osobne cez podateľňu vybranej strednej školy. Prihláška musí byť podpísaná žiakom, zákonným zástupcom a tiež riaditeľkou základnej školy, čo zahŕňa podpis a pečiatku riaditeľky školy.

Chceme Vás informovať, že na našej škole zatiaľ nie je zavedený systém elektronického podávania prihlášok. Preto Vás žiadame o spoluprácu a prosíme, aby ste si prišli osobne vyzdvihnúť vyplnené a pripravené prihlášky, ktoré budú vydané na protipodpis zákonného zástupcu podľa stanoveného harmonogramu.

Prosím, aby ste si premysleli svoje záverečné rozhodnutia a pripravili sa na tlačenie prihlášok na stredné školy. Týka sa to žiakov deviateho ročníka, žiakov ôsmeho ročníka, ktorí majú záujem o štúdium na bilingválnych gymnáziách, a žiakov piateho ročníka, ktorí chcú študovať na osemročných gymnáziách. Je dôležité, aby ste sa dobre informovali o ponúkaných možnostiach a rozhodli sa podľa svojich schopností a záujmov. Ďakujeme za Vašu pozornosť a súčinnosť.