Aktualizovaný školský poriadok

AKTUALIZOVANÝ ŠKOLSKÝ PORIADOK

celý aktualizovaný školský poriadok si môžete prečítať na našej stránke
v časti –> Dokumenty –> Školské dokumenty –> Školský poriadok

VYBERÁME z aktualizovaného školského poriadku:

2.2.4 Mobilné telefóny

(1) Je zakázané používať mobilné telefóny v priestoroch školy.
(2) Žiak je povinný vypnúť mobil pred vstupom do budovy a môže ho zapnúť až po odchode z budovy školy. Počas vyučovania má mobilný telefón uložený v aktovke.
(3)  Žiaci majú právo uložiť si pred vyučovaním svoj vypnutý mobilný telefón do uzamykateľnej skrinky umiestnenej v zborovni.
(4)  Žiak počas vyučovania nemá právo zhotovovať obrazový alebo zvukový záznam.
(5)  V odôvodnenom prípade potreby použitia mobilného telefónu požiada žiak o povolenie triedneho učiteľa, riaditeľa alebo jeho povereného zástupcu.
(6)  Ak žiak na vyučovaní alebo počas prestávky nedovolene použije mobilný telefón, vyučujúci je povinný odobrať mu ho a uložiť ho v prítomnosti dotknutého žiaka do uzamykateľnej skrinky umiestnenej v zborovni. Pred odobratím telefónu si ho žiak vypne. Následne vyučujúci túto skutočnosť zapíše do zošita správania a oznámi triednemu učiteľovi.
(7)  Odobratý mobilný telefón môže vyzdvihnúť zákonný zástupca žiaka u riaditeľa školy, zástupcu riaditeľa školy alebo nimi poverenej osoby.

2.2.5 Veľká prestávka

1) Počas veľkej prestávky žiaci chodia na školský dvor. V prípade dažďa a silného vetra sa na dvor nepôjde, o čom rozhodne dozorkonajúci učiteľ.
2) Službukonajúca upratovačka otvorí 5 minút pred zvonením na veľkú prestávku vchody do dvora a vyloží odpadkový kôš.
3)  Vyučujúci ukončia 2. vyučovaciu hodinu, žiaci v triede nastúpia, zoberú si desiatu, pitie, zamknú svoju triedu. Vyučujúci ich so zvonením odvádzajú do šatne, kde sa prezujú a oblečú. Tam nastupuje dozorkonajúci učiteľ.
4)  Na dozore sú 3 učitelia z 2. stupňa a 2 učitelia z 1. stupňa.
5)  2. stupeň: po dohode medzi dozorom – jeden učiteľ z 2. stupňa odchádza do šatne, kde zotrvá dovtedy, kým sa všetci žiaci (1. aj 2. stupeň) prezujú a oblečú. Druhý dozor stojí pri vchode na dvor, kde usmerňuje žiakov a potom sa za nimi presunie von. Tretí dozor ostáva a skontroluje triedy, či všetci žiaci sú z tried vonku a či sú triedy zamknuté, ak to tak nie je, informuje triednych učiteľov, ktorí urobia nápravu. Potom sa pridá k ostatným dozorkonajúcim. Všetky činnosti dozorkonajúcich sa zrealizujú v primeranom čase.
6)  1. stupeň: postupuje sa rovnakým spôsobom pri východe pre 1. stupeň.
7)  Na dvore dozorkonajúci učitelia dávajú pozor na bezpečnosť žiakov, žiaci sa zdržiavajú len na asfaltovej ploche. Je prísne zakázané sedieť a stáť na opornom múre pri ihrisku s umelým povrchom.
8)  Pred prvým zvonením jeden z dozorkonajúcich učiteľov z 1. aj 2. stupňa ide do šatne, kde zotrvá dovtedy, kým sa žiaci prezujú a zoblečú. Druhý dozor ide hore na chodbu k slovenskej izbe a na schodisko 1. stupňa. Tretí dozor ostáva na dvore, dohliadne, aby každý žiak išiel do budovy školy a dvor ostal bez odpadkov (podľa dohody učiteľov 2. stupňa).
9)  Vchody zatvára službukonajúca upratovačka a vynesie odpadkový kôš.
10)  Do zvonenia sú na chodbe pri slovenskej izbe dvaja učitelia a na hornom poschodí jeden učiteľ, na 1. stupni dvaja učitelia.