MLÁDEŽNÍCKA KONFERENCIA Objav svoj zdravý postoj

FOTOGALÉRIA –TU–

Vážení rodičia, priatelia školy a milí žiaci,

úlohou školy nie je len vzdelávať žiakov, ale aj budovať ich životné postoje,  hodnoty a hlavne viesť našich žiakov k realizácii zdravého životného štýlu. Počas posledných „covidových“ rokov zaznamenávame po fyzickej stránke u detí prejavy funkčných porúch pohybového aparátu ako je stuhnutý a zaguľatený chrbát, vykrivenia chrbtice hlavne v oblasti kŕčnej a hrudnej následkom nezdravého a nesprávneho sedenia, sedenia za PC alebo práce s mobilom a nedostatočnej športovej aktivity. Dôsledkami sú aj časté bolesti hlavy, točenie hlavy, bolesti v krížoch, či nedostatočná ohybnosť, stuhnutosť svalstva a oslabenie vzpriamovačov chrbtice. Pridružuje sa aj nadváha získaná nedostatočným energetickým výdajom počas opakovaných karantén.

Po psychickej stránke deti trpia neurózami, zvýšenou precitlivenosťou alebo naopak ľahostajnosťou k úlohám, spolužiakom a spoločnosti. Ich záujmy sú výsostne individuálne, čo sa prejavuje aj v mentálnom nastavení vo vzťahoch medzi rovesníkmi. Ako najčastejšie poruchy správania evidujeme silný negativizmus, vulgarizmy, konflikty medzi spolužiakmi, nerešpektovanie pokynov, roztržitosť a bohužiaľ aj agresiu voči spolužiakom a už aj učiteľom. Zaznamenávame aj vyšší výskyt závislostí na mobile, PC a fajčení. Súčasná situácia s vojnovým konfliktom na Ukrajine vyvoláva rad ďalších stresových a záťažových situácií na psychiku detí, ktoré vedú k úzkostným stavom a obrovskému strachu, ktorý ťažko zvládajú.

Na podklade témy „Objavuj svoj zdravý postoj!“ sme vytvorili žiakom priestor na nácvik pohybových funkčných aktivít k podpore zdravého pohybového aparátu, zdravého životného štýlu, eliminácie škodlivých návykov v stravovaní a priestor na realizáciu meditačných techník, autogénneho tréningu, podpory pozitívnemo myslenia a správneho nastavenia mysle a prežívania pozitívnych emócií v kolektíve vrátane prevencie fajčenia. 

Čaká nás trojdňová akcia MLÁDEŽNÍCKA KONFERENCIA „Objavuj svoj zdravý postoj!“ určená všetkým našim žiakom od 1. ročníka až po 9.ročník. Všetky deti sa zapoja zhruba na 60 minút počas troch dní do zaujímavých a zároveň preventívnych aktivít, ktorými ich prevedú odborníci, my pedagógovia, ale aj ich samotní rovesníci z vyšších ročníkov.

Počas mládežníckej konferencie budeme spoločne neformálne objavovať zdravý postoj po fyzickej stránke t.j. rovné držanie tela, ale aj zdravé mentálne postoje v oblasti pozitívneho nastavenia mysle, správnych stravovacích návykov, vôľových vlastností a duševného vývoja.  Zábavnou formou podporíme dobré medziľudské vzťahy prostredníctvom hry Galaxia a skupinovej práce a relaxačných cvičení. 

Aktivity budú prebiehať na štyroch stanovištiach, ktoré majú svoje priradené témy. 

Na 1. stanovišti budú prebiehať workshopy ZDRAVÝ CHRBÁTIK A ZDRAVÁ NÔŽKA (prednáška – zdravá chrbtica, cvičenie SM systému – špeciálne rehabilitačné a chrbtové svaly posilňujúce cvičenie, nácvik zdravého sedenia, workshop pilates, jóga a strečing).

Na 2. stanovišti budú prebiehať autogénne, relaxačné, meditačné tréningy a cvičenia (prednáška o pozitívnom myslení – Pokoj v duši, skupinová relaxácia, skupinová meditácia, meditácia pri bylinkovom čaji, hra Galaxia).

Na 3.stanovišti budú prebiehať prednášky žiakov o Zdravom životnom štýle (prednášky: Strava teenegera – chipsy, účinky dopamínu v mozgu – konzumácia sladkostí, Pitný režim, Fajčenie zabíja! Súčasťou stanovištia bude fotografická výstava orgánov poškodených fajčením, ktorú si naplánovali ešte v min. šk. roku naši teraz už ôsmaci. Vyžiadanou aktivitou detí bude „Beseda s odborníkom“ – na vybranú tému „Školská taška na mojom chrbte“.

  1. stanovište

Bude venované projektovej časti a výrobe spoločných žiackych plagátov ako výstupov z jednotlivých tém, ich prezentácii a následnej evalvácii zo strany žiakov s konferenciou jednotlivo každý deň a aj celkovo. 

Túto činnosť podporuje MESTO KOŠICE.

 

 

S FINANČNOU PODPOROU FONDU ZDRAVIA MESTA KOŠICE, NEINVESTIČNÉHO FONDU sme mohli zakúpiť pre našich žiakov 17 ks sedacích vakov, 16 ks podložiek fittnesspuzle, 4 ks príručných stolíkov, 2 ks úložných stolíkov, 11 ks posilňovacích lán SM systému, technický materiál (madlá, šrúby na upevnenie), kancelársky a papierenský materiál na výrobu a tlač plagátov, všetko v hodnote 1500 € plus 10% spoluúčasti školy. Zároveň Detská organizácia DO Fénix Košice poskytne lektorské služby pre tento projekt a ďalší podporný materiál, SSOŠ Postupimská 37, Košice podporila projekt nehmotne a to grafickou vizualizáciou priestorov.

Veľmi pekne ďakujeme v mene všetkých našich žiakov nášmu donorovi finančného príspevku pre tento projekt Mestu KOŠICE a Fondu zdravia mesta Košice, neinvestičnému fondu a tak isto všetkým ďalším podporovateľom a partnerom projektu DO Fénix, o.z. a SSOŠ Postupimská 37, Košice.

 

Mgr., Bc. Janette Šalachová, autorka projektu, 

učiteľka, školský poradca, školská koordinátorka vo výchove a vzdelávaní (prevencie drogových závislostí, kriminality a sociálnopatologických javov)