Čo je to PARTI projekt? Výzva pre rok 2022

Participácia je súčasťou demokratickej spoločnosti. Participovať znamená zúčastňovať sa, podieľať sa, a preberať zodpovednosť. Participácia má byť konštruktívna a dobrovoľná. Participáciou sa deti a mládež zapájajú do rozhodnutí a v dialógu s dospelými sú vnímaní ako partneri. V prostredí, kde deti a mládež cítia, že na ich názore záleží sa zapájajú častejšie a s nadšením. Vedením k participácii rozvíjajú deti a mládež množstvo zručností a kompetencií, napr. kritické myslenie, organizačné zručnosti. Okrem toho sa učia o vlastných právach a v praxi skúšajú ako svojím konaním môžu veci zmeniť. Participatívny rozpočet je demokratický nástroj, v ktorom sa občania zapájajú priamo do rozhodnutia o použití časti financií z rozpočtu (napr. obecného, školského). Umožňuje občanom identifikovať projekty podporené z rozpočtu. Podporuje verejnú diskusiu. Cieľom je zapojením občanov do výberu projektov a rozhodnutí o podpore zvýšiť dopad lokálnej politiky. Ľudia môžu určiť, čo chcú v obci zlepšiť a zapojiť sa do tvorby i realizácie projektov z mestského rozpočtu.   

PARTI je projekt participatívneho rozpočtu na úrovni základných organizácií. Vybrané ZO získajú sumu 300€, o ktorých použití rozhodnú samotní členovia danej ZO.  Členovia sa budú podieľať na rozhodnutiach s vedomím vlastnej zodpovednosti za svoje rozhodnutia. 

Projekt pozostáva z úvodného vzdelávania pre mladých ambasádorov a koordinátorov projekt, realizácie participatívneho rozpočtu a naslednej realizácii projektu na ZO. PARTI projekt sa realizuje 1 x ročne. Prihlasuje sa základná organizácia a 2 mladí ambasádori vo veku 13-17 rokov  + 1 koordinátor vo veku 18+

Suma z participatívneho rozpočtu má slúžiť na rozvoj činnosti DO FÉNIX a podporiť jej členov v aktivitách. Napr. miniknižnica v klubovni, spoločenské hryna pravidelné stretnutia, projektor na letné kino v parku. Nesmie byť použitá na podujatia,výlety a pod.

Výsledok musí mať lokálny dopad a byť udržateľný. Materiál nakúpený z týchto finančných prostriedkov musí mať označenie logo DO FÉNIX, prípadne MŠVV a ŠSR a IUVENTA.

Aj naša Základná organizácia DO Fénix Košice sa v tomto roku zapojila do PARTI PROJEKTU. Naši ambasádori sú Emka Hurtuková a Gabriel Bodnár, aktívni fénixáci s niekoľkoročnými skúsenosťami. Do PARTI projektu zapojili svoju triedu 9.A a aj siedmakov 7.A. V spolupráci so Žiackou školskou radou zorganizovali ZBER PROBLÉMOV, ktoré naši fénixáci „POSTUPIMČATÁ“ si chceli vyriešiť.  Tento zber prebiehal dňa 21.10.2022 a predchádzalo tomu vysvetlenie, čo je to PARTICIPÁCIA, ako urobiť spoločný rozpočet, ako budeme hlasovať a koho všetkého chceme do tohto projektu zapojiť.

Na našich fotkách môžete vidieť, ako prebiehalo „HĽADANIE PROBLÉMOV“. Spolu s koordinátorkou sme vybrali štyri TOP problémy, ktoré naši fénixáci chcú vyriešiť:

  1. RAŇAJKOVÉ MICROGREENS– naši fénixáci buď vôbec neraňajkujú, alebo dávajú prednosť sladkostiam. Výstupy projektu si „užije“ (naraňajkujú sa)  všetky deti.
  2. RELAXÁCIA– nemáme dosť pohodlia na relaxáciu, a preto si chceme zaobstarať komfortné prostredie na uvoľnenie sa a kúpime si sedacie vaky. Výstupy projektu si „užijú“ iba siedmaci.
  3. FLORBALOVÝ ZÁPAS– aby sme mohli pozvať hráčov z inej ZO na priateľský zápas, potrebujeme pre nich florbalové hokejky. Výstupy projektu si „užije“ desať detí .
  4. DISKOTÉKA – Ako zabiť nudu? Tak potrebujeme tancovať, baviť sa. Potrebujeme poriadny reproduktor a svetelné LED masky. Výstupy projektu si väčšie deti .

Onedlho nás čaká hlasovanie a potom Vám dáme vedieť, ako to dopadlo, ktorý projekt vyhral. Hneď sa vrhneme na vyriešenie nášho problému.

Ďalšie informácie získate na: 

https://www.do-fenix.sk/cinnost-a-projekty/projekty/parti/

Zdroje:

HaveYourSay. Manual on the revised European Charteron the Participation of Young People in Local and Regional Life.Council of Europe.2015.

Kompasito.Príručka výchovy a vzdelávania detí k ľudským právam. RadaEurópy.2007.

 

Mgr., Bc. Janette Šalachová

Predsedníčka DO Fénix Košice, učiteľka, školská poradkyňa, školská koordinátorka vo výchove a vzdelávaní (prevencie drogových závislostí, kriminality a sociálnopatologických javov)