Cambridge Day

„Cambridge Day„ pod vedením lektora Matthew Ellmana, ktorý prednášal o kompetenciách potrebných pre život tzv. „Life competencies in language teaching“, ktoré je potrebné posilňovať a rozvíjať vo vyučovaní cudzieho jazyka a zvlášť angličtiny. K životným kompetenciám patria:
• tvorivé myslenie,
• kritické myslenie,
• učiť sa, ako sa učiť,
• komunikácia,
• spolupráca,
• sociálna zodpovednosť.

Súčasťou prednášky bol aj nácvik komunikačných metód vedúcich k posilňovaniu diskusie a praktickej komunikácie v cudzom jazyku resp. k rozvíjaniu jazykových kompetencií. Matthew Ellman pracuje ako lektor pre Cambridge University Press, školí učiteľov v Európe a v severnej Afrike. Získal ocenenie British Council v roku 2018. Metodický deň prebiehal 14.2.2019 na pôde Jazykovej školy Užhorodská 8 v Košiciach. Medzi učiteľov z celého východného Slovenska sa zaradila aj naša pani učiteľka Mgr., Bc. Janette Šalachová.