Jesenné hry v prírode

         Dňa 14.09.2020 sa žiaci 1.stupňa zúčastnili Jesenných hier v prírode. Miestom konania bol Lesopark – Furča. Žiaci si rozvíjali  pozorovacie schopnosti, poznatky z dopravnej výchovy, pohybové zručnosti, časovo-orientačné myslenie. V jednotlivých aktivitách rozvíjali vôľové schopnosti, ktoré prispeli k zlepšeniu sociálnej klímy v kolektívoch. V prírodnom prostredí formovali svoje ekologické myslenie, pričom využívali poznatky z prvouky, prírodovedy a vlastivedy. Tejto akcii prialo aj počasie, žiaci si tento pobyt v prírode užili.